Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan HE1035 (VT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

I kursen får studenterna driva ett projekt i gruppform där en elektroteknisk konstruktion ska tas fram. Projektet skall följa en vanligt förekommande systemutvecklingsmetodik och ger studenten djupare träning i projektarbete med projektplaner, tidsplaner och problemlösning. I projektet, kommer studenterna att få möjlighet att tillämpa kunskap från tidigare kurser inom elektroteknik, mikrodatorsystem, ellära, elkraftsteknik, datornätverk, mm. Projektarbetet innefattar också följande:

 • Upprätta en enklare projektbudget och en tidplan för projektet
 • Skapa en prototyp eller lösning för den projektuppgift som presenterats för gruppen
 • Beskriva prototypen eller lösningen i form av en rapport och muntlig presentation
 • Följa upp och dokumentera projektets framskridande samt hantera svårigheter som projektet stöter på.
 • Utöver grupparbetet kommer varje student att individuellt få reflektera över arbetet i grupp och hur individen kan agera bättre i framtida grupparbeten.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna:

 1. Tillämpa kunskaper inom elektroteknikområdet och använda lämpliga metoder och modeller samt kritiskt analysera och utvärdera resultat och alternativa metoder. 
 2. Aktivt delta i och genomföra ett mindre grupparbete tillsammans med kollegor och bidra till att lösa uppgifter. 
 3. Kommunicera projektets resultat på ett vetenskapligt sätt i både muntlig och skriftlig form med samtliga projektets intressenter. 
 4. Sätta in tekniken i ett större sammanhang och beakta användarkrav, ekonomiska, miljömässiga, samhälleliga och etiska aspekter samt kunna överväga teknikens möjligheter och begränsningar.
 5. Granska och ge kollegial respons på andras arbete.

6.Redogöra för och analysera sitt självständiga bidrag inom ramen för projektarbetet.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet samt avklarade kurser HE1043 Projektkurs inom elektroteknik, HE1027 Ellära och HE1028 Mikrodatorteknik eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kursen saknar kurslitteratur. Självständig litteratursökning och litteraturstudier inom det givna problemområdet förväntas.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 7,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • RED1 - Redovisningar, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

För godkänd kurs krävs godkänt på samtliga moment, dvs. projektarbete, inlämningar, muntliga presentationer samt genomförda seminarieövningar.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Martin Jakobsson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HE1035

Ges av

CBH/Medicinteknik och hälsosystem

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Martin Jacobsson (marjacob@kth.se)