Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

HE1038 Styr- och reglerteknik 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Anmälningskod

60082

Rubriker med innehåll från kursplan HE1038 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Styrteknik

 • Introduktion av styrteknik och automation
 • Programmerbara styrsystem
 • Programmering och problemlösning

Reglerteknik

 • Introduktion av reglerteknik
 • Beskrivning och analys av dynamiska system
 • Begreppet återkoppling
 • Egenskaper hos återkopplade system: stabilitet, robusthet, noggrannhet och snabbhet
 • Dimensionering av tidkontinuerliga regulatorer: PID-design, Lead/lag-kompensering, framkoppling, kaskadreglering
 • Reglering mha dator
 • Disktretisering av tidskontinuerliga processmodeller
 • Dynamik och stabilitet i tidsdiskreta system
 • Dimensionering av tidsdiskreta regulatorer: PID och polplacering
 • Implementeringsaspekter (sampling, aliasfenomen, windup, mm)
 • Modellering och simulering mha MATLAB/Simulink

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna

 • förstå och använda begreppen system, signaler och modeller
 • konstruera matematiska modeller av signaler och system
 • beskriva och analysera såväl tidskontinuerliga som tidsdiskreta signaler och system i både tids- som frekvensplanet
 • förstå och analysera återkopplingar med avseende på stabilitet, robusthet, noggrannhet och snabbhet
 • förstå och designa olika typer av regulator som tex PID-regulator, lead/lag-kompensering, framkoppling, polplacering, mm
 • känna till implementeringsaspekter såsom sampling, aliasfenomen och windup

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper motsvarande kursen ”Signaler, system och transformer” (HF1011)

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Thomas Bertil. Modern Reglerteknik. Liber

Thomas Bertil. Modern Reglerteknik övningsbok. Liber

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Laborationer, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Elias Said (esaid@kth.se)