Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan HE1038 (VT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Styrteknik

 • Introduktion av styrteknik och automation
 • Programmerbara styrsystem
 • Programmering och problemlösning

Reglerteknik

 • Introduktion av reglerteknik
 • Beskrivning och analys av dynamiska system
 • Begreppet återkoppling
 • Egenskaper hos återkopplade system: stabilitet, robusthet, noggrannhet och snabbhet
 • Dimensionering av tidkontinuerliga regulatorer: PID-design, Lead/lag-kompensering, framkoppling, kaskadreglering
 • Reglering mha dator
 • Disktretisering av tidskontinuerliga processmodeller
 • Dynamik och stabilitet i tidsdiskreta system
 • Dimensionering av tidsdiskreta regulatorer: PID och polplacering
 • Implementeringsaspekter (sampling, aliasfenomen, windup, mm)
 • Modellering och simulering mha MATLAB/Simulink

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna

 • förstå och använda begreppen system, signaler och modeller
 • konstruera matematiska modeller av signaler och system
 • beskriva och analysera såväl tidskontinuerliga som tidsdiskreta signaler och system i både tids- som frekvensplanet
 • förstå och analysera återkopplingar med avseende på stabilitet, robusthet, noggrannhet och snabbhet
 • förstå och designa olika typer av regulator som tex PID-regulator, lead/lag-kompensering, framkoppling, polplacering, mm
 • känna till implementeringsaspekter såsom sampling, aliasfenomen och windup

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper motsvarande kursen ”Signaler, system och transformer” (HF1011)

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Thomas Bertil. Modern Reglerteknik. Liber

Thomas Bertil. Modern Reglerteknik övningsbok. Liber

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Laborationer, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Inge Jovik

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HE1038

Ges av

CBH/Medicinteknik och hälsosystem

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Inge Jovik (inge.jovik@sth.kth.se)