HE1201 Företagsekonomi och entreprenörskap 6,0 hp

Business Economics and Entrepreneurship

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

För betyg E, godkänd, ska studenten kunna:

 • Redogöra översiktligt för samhällsekonomiska företeelser som t ex marknadsekonomi, sysselsättning, tillväxt och utrikeshandel samt ha synpunkter på olika ekonomiskt politiska aktiviteter med utgångspunkt i sina egna värderingar.
 • Identifiera och beskriva olika organisationsformer.
 • Förklara hur en organisation som tar till vara mänskliga behov och resurser också får bättre ekonomiskt resultat.
 • Utföra en resultatanalys och beräkna nollpunkt, täckningsgrad och säkerhetsmarginal.
 • Ställa upp och lösa en enkel bidragskalkyl med två variabler (produkter) och flera bi villkor.
 • Ställa upp och utföra en traditionell självkostnadskalkyl med schablonfördelade omkostnader.
 • Ställa upp och lösa en investeringskalkyl m h a pay-back-, nuvärde-, internränte- samt annuitetsmetoden.
 • Motivera för och när vilka kalkylmetoder är lämpliga.
 • Förklara vad som menas med ett marknadsorienterat företag, beskriva marknadsföringsprocessen och tillämpa några strategiska marknadsföringsverktyg.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Företagsformer. Företagens villkor och företagets interaktion med omvärlden.
 • Organisationsprinciper, företagskultur, kvalitetsuppfattning, ledningsfilosofi och andra mjuka värdens och egenskapers påverkan på affärsprocesser. Formella och informella strukturer i organisationen.
 • Grundläggande begrepp och modeller inom marknadsföring.
 • Resultat och likviditet. Produkt- och investeringskalkyler samt lönsamhetsberäkningar. Räkenskapsanalys m h a nyckeltal.
 • Las, mbl, marknadsföringslagen och konkurrenslagen.

Behörighet

Kunskaper motsvarande behörighetskraven för antagning till civilingenjörsutbildning.

Litteratur

Litteratur

Olsson, J & Skärvad: Företagsekonomi 100, Faktabok, Liber Ekonomi, senaste upplaga

Olsson, J & Skärvad: Företagsekonomi 100, Övningsbok, Liber Ekonomi, senaste upplaga
Olsson, J & Skärvad: Företagsekonomi 100, Lösningar, Liber Ekonomi, senaste upplaga

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 2,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkänd tentamen (TEN1; 4 hp), Betygsskalan A-F
Godkända övningar (ÖVN1; 2 hp), Betygsskalan P/F

Ges av

CBH/Medicinsteknik och hälsosystem

Kontaktperson

Peter Sillén (petersil@kth.se)

Examinator

Peter Sillén <petersil@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.