HF0013 Matematik D /Basårskurs/ 6,0 hp

Mathematics D

 • Utbildningsnivå

  Förberedande nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursen skall ge en grundläggande förståelse för färdigheter i den matematik, som krävs för att kunna tillgodogöra sig de matematikkurser, som ingår i högskole- och civilingenjörsutbildningar Efter avslutad delkurs skall studenten kunna: 

 • formulera och lösa matematiska problem av betydelse för tillämpningar med fördjupad kunskap om sådana begrepp och metoder som ingår i tidigare kurs
 • använda enhetscirkeln för att definiera trigonometriska begrepp, visa trigonometriska samband och ge fullständiga lösningar till enkla trigonometriska ekvationer samt utnyttja dessa vid problemlösning
 • rita grafer till trigonometriska funktioner samt använda dessa funktioner som modeller för verkliga periodiska förlopp
 • härleda och använda de formler som behövs för att omforma trigonometriska uttryck vid lösning av trigonometriska ekvationer
 • beräkna sidor och vinklar i en godtycklig triangel
 • förklara deriveringsreglerna för trigonometriska funktioner, logaritmfunktioner, sammansatta funktioner, produkt och kvot av funktioner samt kunna tillämpa dessa regler vid problemlösning
 • använda andraderivatan i olika tillämpade sammanhang
 • förklara innebörden av begreppet differentialekvation och ge exempel på några enkla differentialekvationer och redovisa problemsituationer där de kan uppstå
 • bestämma primitiva funktioner och använda dessa vid tillämpad problemlösning
 • förklara innebörden av begreppet integral och klargöra sambandet mellan integral och derivata samt ställa upp, tolka och använda integraler i olika typer av grundläggande tillämpningar.
 • formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vald studieinriktning med fördjupad kunskap om sådana begrepp och metoder som kurs HF0012

Kursens huvudsakliga innehåll

Matematik motsvarande naturvetenskapligt program på gymnasieskolan. Detaljinnehållet definieras i kurs PM

Behörighet

Grundläggande behörighet och matematik B

Litteratur

Björk-Brolin: Matematik 4000 kurs C och D för NV-programmetBjörk-Brolin: Formler och tabeller

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

CBH/Medicinsteknik och hälsosystem

Examinator

Niclas Hjelm <niclash@kth.se>

Övrig information

Endast öppen för studerande på Tekniskt basår på KTH.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2009.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.