HF0024 Matematik för basår II 12,0 hp

Mathematics for Technical Preparatory Year II

 • Utbildningsnivå

  Förberedande nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (6,0 hp), P4 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  60491

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Flemingsberg

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

HT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (6,0 hp), P4 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  61009

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Flemingsberg

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Lärare

  Jonas Stenholm <ojs@kth.se>

  Staffan Linnaeus <linnaeus@kth.se>

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att ge nya studenter tillräckligt med färdigheter och förståelse som krävs för att kunna tillgodogöra sig de matematikkurser som ingår i högskole- och civilingenjörsutbildningarna.

Kurserna skall även bidra till en god introduktion till högskolestudier.

Studenten ska kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem inom området samt skriftligt kommunicera det matematiska resonemanget. Problemen kan vara baserade på realistiska situationer och/eller innefatta hantering av matematiska procedurer av standardkaraktär.

Kursens huvudsakliga innehåll

DELKURS: TEN1

Trigonometri; Enhetscirkeln. Trigonometriska identiteter. Additions- och subtraktionssatserna. Trigonometriska ekvationer. Trigonometriska grafer. Radianer. Derivator av trigonometriska funktioner.

Bevismetoder; Direkta bevis. Indirekta bevis.

Derivator; Derivator av sammansatta funktioner. Produktregeln. Kvotregeln. Samband mellan förändringshastigheter. Asymptoter.

Integraler; Primitiv funktion. Integraler och areor.

DELKURS TEN: TEN2

Talföljder; Rekursionsformler. Aritmetisk talföljd. Geometrisk talföljd.

Komplexa tal; Rektangulär form. Komplexa konjugat. Absolutbelopp. Räkneregler. Det komplexa talplanet. Polär form. Potensform. De Moivres formel. Eulers formel.

Polynomekvationer; Polynomdivision. Faktorsatsen.

Fördjupning av derivator och integraler; Repetition av grundläggande begrepp. Linjär approximation. Förändringshastigheter. Extremvärden. Integraler och areaberäkningar. Partiell integration. Rotationsvolymer.

Differentialekvationer; Differentialekvationer av första ordningen. Inhomogena differentialekvationer. Differentialekvationer av andra ordningen. Separabla differentialekvationer.

Behörighet

Gymnasiets Matematik 3b, 3c, Matematik C eller Matematik för Basår I.

Litteratur

Kurslitteratur anges senast 6 veckor innan kursstart. Information finns på kurshemsidan http://www.kth.se/student/programhemsidafortekniskbasutbildning?programme=tbk

Examination

 • TENA - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TENB - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betyg P/F

TEN2 - Tentamen, 6,0 hp, betyg P/F

Slutbetyg baseras på poängsumman från de båda tentamina.

För slutbetyg krävs att alla examinationsmoment är godkända.

Ges av

CBH/Medicinsteknik och hälsosystem

Examinator

Niclas Hjelm <niclash@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.