Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan HI1012 (HT 2007–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Internet protocol (IP), version 4 och 6
 • Transportprotokoll (tcp, udp, sctp)
 • Multicast
 • Dynamisk hantering av IP-adresser
 • Hantering av domännamn och IP-adresser (dns)
 • Applikationsprotokoll
 • Multimedia och realtidskommunikation över IP
 • Nätverkshantering
 • Sockets och nätverksprogrammering

Lärandemål

Kursens mål är att ge en fördjupad kunskap om protokollen för TCP/IP-baserad kommunikation med betoning på nätverks-, transport- och applikationslagren.

Efter genomgången kurs ska deltagarna:

 • Kunna utforma adressplanering för IP-nät, inklusive subnetting och supernetting teoretiskt och i en laborationsmiljö
 • Kunna förklara principerna för intern, extern routing samt routing för multicast
 • Kunna förklra skillnaderna mellan IP version 4 och IP version 6
 • Kunna lösa problem relaterade till transportprotokollet TCP med avseende på flödeskontroll och felkontroll
 • Kunna förklara skillnader mellan olika transportprotokoll (udp, tcp och sctp) utifrån applikationernas krav på prestanda och kvalitet
 • Kunna förklara de krav som realtidskommunikation och multimediaöverföring ställer på nätverk, protokoll och applikationer
 • Kunna förklara hur dynamisk tilldelning av IP-adresser fungerar
 • Kunna förklara hur systemet med översättning av domämnamn till IP-adresser fungerar
 • Känna till grunderna för Internets modell för nätövervakning
 • Ha översiktlig kunskap om applikationsprotokoll baserade på Internetprotokollen
 • Utföra en programmeringsuppgift med sockets enligt en klient-server-modell
 • Kunna implementera serverapplikationer för olika ändamål som kan hantera flera klienter parallellt i olika trådar
 • Kunna implementera protokoll på applikationsnivå
 • Ha grundläggande kunskaper om tekniker för distribuerade applikationer t ex rpc eller rmi

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande kunskaper i datakommunikation t ex motsvarande kursen HI1000 Datakommunikation och nätverk samt kunskaper i objektorienterad programmering t ex motsvarande kursen HI1007 Objektorienterad programmering med Java.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Forouzan: TCP/IP prtocol suite.

Eventuella ändringar meddelas senast 4 veckor innan kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • RED1 - Redovisning, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd redovisning (RED1; 4,5 hp), betygsskalan A-F.
Godkända laborationer (LAB1; 3 hp), betygsskalan P/F.
Slutbetyg, betygsskalan A-F.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Ibrahim Orhan

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HI1012

Ges av

CBH/Medicinteknik och hälsosystem

Huvudområde

Informationsteknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Tidigare kursnummer: 6H3121