Hoppa till huvudinnehållet

HI1026 Projektkurs inom datateknik och internetteknik 9,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan HI1026 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Fördjupning och praktisk tillämpning av kunskaper inhämtade från tidigare kurser om ingenjörsmetodik, programmering, operativsystem samt digital- och mikrodatorteknik.

Kursen ger även en introduktion inom området internetteknik med både teori och praktik. Kursmomentet skall ge nödvändiga kunskaper för att kunna bygga upp, konfigurera och handha ett mindre datornätverk.

Lärandemål

Kursens mål är att ge studenten möjlighet att tillämpa kunskaper inom datorteknik, programvaruutveckling och nätverk i ett projektarbete.

Projektet skall drivas enligt formerna i tidigare projektkurs och ge studenten fortsatt träning i projektarbete med projektplaner, tidsplaner och problemlösning i grupp som naturliga ingredienser. Stor vikt läggs vid tydlig kravspecifikation som grund för ett resultat i form av en framtagen systemprototyp, i form av en nätverksbaserad mjukvaruprototyp eller en prototyp för ett företagsnät.

Det betyder att studenten efter genomgången kurs skall kunna:

 • Använda ingenjörsmässiga arbetsmetoder

 • Upprätta en enklare projektbudget och en tidplan för projektet

 • Med tillgång till handledning handha rollen som projektledare

 • Upprätta och analysera en kravspecifikation samt göra tydliga avgränsningar i denna

 • Skapa en prototyp eller lösning för den projektuppgift som presenterats för gruppen

 • Beskriva prototypen eller lösningen i form av en rapport

 • Utveckla nätverksbaserad mjukvara eller praktiskt bygga upp, konfigurera och handha ett mindre datornätverk

 • Tillämpa kunskaper inom teknikområdet och använda lämpliga metoder och modeller samt kritiskt analysera resultat och alternativa metoder

 • Kunna sätta in tekniken i ett större sammanhang och beakta användarkrav, ekonomiska, miljömässiga och samhälleliga aspekter samt kunna överväga teknikens möjligeter och begränsningar

  Studenten ska dessutom ha

 • producerat en teknisk rapport om produkten med tydlig problemformulering, beskrivning av metoder och resultat samt analys av resultatet

 • fördjupat och tillämpat kunskaper inhämtade från programmets kurser

  Kursens mål är även att deltagarna ska förvärva kunskaper om grunderna för internetteknik med tyngdpunkt på förståelse för skiktindelade protokoll, lokala nät och TCP/IP-baserad kommunikation.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För att antas till kursen krävs att kurserna HI1024 Programmering, grundkurs och HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik är fullständigt avklarade. Examinator kan dock ge dispens för kursantagning med enbart deltagande i momentet RED1 om särskilda skäl förligger.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Av institutionen tillhandahållen kursbunt. Ändringar meddelas senast 4 veckor innan kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 7,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • RED1 - Redovisning, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Godkänd projektrapport, muntlig presentation av projektet samt godkänd prototyp (PRO1; 7,0 hp), betygsskalan A-F
Godkänd redovisning, internetteknik (RED1; 2,0 hp), betygsskalan P/F
Slutbetyget ges i skalan A-F.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Anders Lindström

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HI1026

Ges av

CBH/Medicinteknik och hälsosystem

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jonas Wåhslén (jonas.wahslen@sth.kth.se)