Hoppa till huvudinnehållet

HI2002 Routing i IP-nät 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan HI2002 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

•IP-adressering, CIDR (classless interdomain routing).

•Vägredunans protokollet: Spanning Tree Protocol

•Funktioner och algoritmer för vägval inom autonoma system.

•Distansvektorprotokoll (RIPng och EIGRP).

•Länktillståndsprotokoll (OSPFv2 och OSPFv3).

•Funktioner och algoritmer för vägval mellan autonoma system.

•Planera och designa ett företagsnät baserat på routingprotokollet BGP4.

•Optimering av vägval i IP-nät (routing).

•IPv4 och IPv6

•Stor vikt läggs vid laborationer.

Lärandemål

Kursens innehåll summeras i ett antal mål för vad du som kursdeltagare ska kunna efter genomgången kurs. Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna

•Designa, dimensionera och tillämpa skalbara LAN och WAN med CIDR (Classless InterDomain Routing)

•Förklara och tillämpa funktioner och algoritmer för redundanta LAN.

•Förklara och tillämpa funktioner och algoritmer som används för vägval inom amt mellan autonoma system.

•Beskriva och förklara skillnaden mellan olika distansvektorprotokoll samt länktillståndsprotokollet med hänsyn till funktioner samt tillämpning av dessa protokoll.

•Analysera filtrering och aggregering av vägvalstabellen i en router.

•Planera, dimensionera och konfigurera ett företagsnät rent praktiskt. 

•Systematiskt och kritiskt använda kunskap och modeller för att lösa problem i datakommunikation och nätverk.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet samt avklarad kurs HE1033 Kommunikationsnät eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper motsvarande kurserna HI1M00 Kommunikationsnät och HI1M01 Internetprotokollen.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Course book: CCNP and CCIE Enterprise Core ENCOR, latest version, Cisco Press
Any changes will be announced four weeks before the course starts.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB2 - Laborationer, 4,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkända laborationer (LAB2; 4,5 hp), webbprov och laborationsprov betygsskalan P/F

Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 3 hp), betygsskalan A-F

Slutbetyg betygsskalan A-F.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Ibrahim Orhan

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HI2002

Ges av

CBH/Medicinteknik och hälsosystem

Huvudområde

Informations- och kommunikationsteknik, Informationsteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Ibrahim Orhan, ibrahim.orhan@sth.kth.se

Övrig information

Tidigare kursnummer 6H3713