Hoppa till huvudinnehållet

HL1012 Verksamhetsförlagd utbildning i medicinsk teknik 3,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan HL1012 (HT 2014–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Placering på medicinteknisk avdelning

Praktisk auskultation i vården med handledning

Föreläsningar och seminarier

Dokumentation och rapportskrivning

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

• Beskriva arbete och problemställningar på utvalda sjukvårdskliniker

• Redogöra för medicinteknisk verksamhet på sjukhus i praktiken

• Förstå sjukvården från ett patientperspektiv

• Diskutera medicinska och tekniska frågor med vårdpersonal

• Diskutera tekniken i vården

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Medicinsk grundkurs eller motsvarandet

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Jacobson och Öberg: Teknik i praktisk sjukvård, Studentlitteratur

Bertil Jacobson: Medicin och teknik, Studentlitteratur

Kursmaterialfrån de förkunskapsgrundande kurserna

Utdelat material och eget insamlat material och anteckningar från föreläsningar och seminarier

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • RED1 - Inlämningsuppgifter och minst 80% närvaro, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Portfölj med samtliga inlämningsuppgifter godkända

Hög närvaro på samtliga delar (kursledningens bedömer, över 80 %

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mats Nilsson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HL1012

Ges av

CBH/Medicinteknik och hälsosystem

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Begränsat antal platser fördelas efter uppnådda resultat i programmet