HL102X Examensarbete inom medicinsk teknik, grundnivå 15,0 hp

Degree Project in Medical Engineering, First Cycle

Det huvudsakliga innehållet är ett handlett arbete med lösning av ett medicintekniskt problem relaterat till en för flera studenter gemensam större kontext, muntlig och skriftlig kommunikation, samt värdering och kritiskt granskning av egna och andras resultat inom samma eller närliggande kontext. Som stöd för denna process finns en seminarieserie behandlande informationssökning samt framtagning och granskning av muntlig och skriftlig presentation av teknisk information.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

1.  Tillämpa relevanta kunskaper och färdigheter som förvärvats inom ett av programmets tillämpningsområden, genom att självständigt analysera och diskutera frågeställningar samt lösa större problem på grundnivå inom detta tillämpningsområde.

2. Tillämpa internationella och nationella regelverk där det är nödvändigt, samt visa medvetenhet om samhälleliga och etiska aspekter, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling.

3. Reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras vetenskapliga resultat.

4. Dokumentera samt muntligen och skriftligen presentera sitt arbete med krav på struktur, formalia och språkhantering.

5. Identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

6. Planera och självständigt genomföra enklare delprojekt, som samtidigt kräver interaktion med andra för att uppnå ett samordnat mål

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Seminarieserie behandlande informationssökning samt framtagning och granskning av muntlig och skriftlig presentation av teknisk information.
 • Eget handlett examensarbete med lösning av ett kliniskt problem med ekonomisk,teknisk och medicinsk ankntytning.
 • Muntlig och skriftlig kommunikation, samt värdering och kritisk granskning av egna och andras resultat inom samma kontext.

Behörighet

Avklarade kurser enligt programmets krav.

Litteratur

Kompendium som sammanfattar seminarieserien samt information kring projektet.

Examination

 • XUPP - Examensuppgift, 15,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

CBH/Medicinsteknik och hälsosystem

Kontaktperson

Tobias Nyberg (tobias.nyberg@sth.kth.se)

Examinator

Mats Nilsson <spexmats@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2010.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.