Hoppa till huvudinnehållet

HL1200 Ingenjörsintroduktion 6,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan HL1200 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

För varje examensmål ingår undervisningspass samt en eller flera obligatoriska aktiviteter i form av gruppövningar eller individuella uppgifter som redovisas skriftligt eller muntligt.

De olika aktivieterna omfattar:

 • Orientering om utbildningsprogrammets teknikområdes historia

 • Grundläggande matematisk och fysikalisk modellering, innefattande simulering och rimlighetsbedömning

 • Introduktion till socialt och ekonomiskt hållbar utveckling samt etiska aspekter på teknikområdet

 • Grupparbete och gruppdynamik

 • Informationssökning, grundläggande vetenskapsteori och källkritik

 • Muntlig och skriftlig presentationsteknik

Lärandemål

Kursens mål är att introducera och förklara ingenjörsrollen och innebörden av de olika målen för ingenjörsutbildningen. Kursen ska också fungera som en programsammanhållande kurs där utbildningsprogrammets upplägg klargörs, de olika kommande kurserna i utbildningen presenteras och kopplingen mellan kurserna i utbildningsprogrammet och examensmålen betonas.

Efter kursen ska studenten kunna:

 • använda läsårsplaner, kursplaner, lärandemål och betygskriterier för att planera sina studier på både kort och lång sikt,

 • planera och utföra uppgifter inom stipulerad tid,

 • göra väl motiverade inriktnings- och kursval,

 • kritiskt granska och reflektera över såväl utbildningens upplägg och genomförande som den egna studieinsatsen,

 • följa den röda tråden i utbildningsprogrammet och se progressionen i både ämneskunskaper och generella färdigheter, i relation till utbildningens mål och den framtida yrkesrollen,

 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens,

 • analysera och ta ställning till samhälleliga konsekvenser av tekniken,

  för att

 • få en helhetsbild av utbildningen och därmed bättre förståelse för varje enskild kurs betydelse,

 • göra informerade val både under studietiden och därefter,

 • påverka programmets utveckling.

Kursupplägg

Kursen ges som en strimmakurs under den första årskursen av programmet där de olika examensmålen presenteras successivt och relateras till de kurser i programmet där resp. mål ingår i kursplanen.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper motsvarande behörighetskraven för antagning till KTH:s ingenjörsutbildningar.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Obligatorisk litteratur som meddelas vid varje del av kursen.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • ÖVN1 - Övningar, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkända övningar (ÖVN1; 3 hp). Betygsskala P/F

Godkänt projektarbete (PRO1; 3 hp). Betygsskalan P/F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mats Nilsson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HL1200

Ges av

CBH/Medicinteknik och hälsosystem

Huvudområde

Informationsteknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mats Nilsson (mats.nilsson@sth.kth.se)