HL1202 Medicinska bildgivande system 9,0 hp

Medical Imaging Systems

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Medicinsk teknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Kursen skall ge en överblick och förståelse för olika bildgenererande tekniker inom medicinsk diagnostik och deras användningsområden.

Studenten skall efter avslutad kurs kunna:

 • Ge exempel på bildgivande modaliteter och i stora drag kunna återge deras tekniska och kliniska möjligheter.
 • Redogöra för modaliteternas för- och nackdelar ur ett kliniskt perspektiv samt ge exempel på deras kliniska användning.
 • Förklara teorin bakom de bildgenererande fysikaliska processerna inom ultraljud, magnetresonanstomografi, emissionsavbildning, transmissionsavbildning samt förklara modaliteternas olika apparater, detektorer och instrument.
 • Förklara med hjälp av den fysikaliska teorin hur interaktion med biologisk vävnad inom ultraljud, magnetresonanstomografi, emissionsavbildning och transmissionsavbildning ger upphov till kliniskt relevanta bilder.
 • Kunna tillämpa teoretiska kunskaper, exempelvis genom enklare beräkningar, för att förutsäga hur parametrar hos det bildgivande systemet /objektet påverkar bildinformationen.
 • Med utgångspunkt från den fysikaliska bakgrunden förklara hur bildkvaliteten för de olika modaliteterna kan förbättras.
 • Jämföra de olika modaliteternas för- och nackdelar samt förmåga att avbilda organ i kroppen och genom att relatera dessa till varandra för ett givet fall komma fram till vilken modelitet som är lämpligast.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Transmissionsavbildning: Röntgen, CT, joniserande strålnings växelverkan med materia, röntgengenerering, bilddetektering, bildkvalitet, dos, bildrekonstruktion, detektorer, medicinsk diagnostik
 • Nuklearmedicin: Gammakamera, SPECT, PET, Radionuklider, växelverkan, detektorer, bildbehandling, medicinsk diagnostik
 • Magnetresonanstomografi: Fysik, instrumentering, detektorsystem, bildbehandling, spektroskopi, medicinsk diagnostik
 • Ultraljud: Ultraljudsfysik, akustisk impedans, dopplerteknik, ultraljudstransducer. medicinsk diagnostik
 • Endoskopi: Fysik, medicinsk diagnostik

Behörighet

Grundläggande behörighet inklusive Svenska B och Engelska A.

Anatomi och fysiologi motsvarande HL1201 , Fysik motsvarande SK1111 Elektromagnetism och vågrörelselära, och Modern fysik motsvarande SH1011

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper i anatomi och fysiologi samt kunskaper i fysik motsvarande kurserna SH1011 Modern fysik och SK1111 Elektromagnetism och vågrörelselära.

Litteratur

Physics for Diagnostic Radiology av Philip Palin Dendy, Brian Heaton, ISBN: 9781420083156

Examination

 • TENB - Tentamen, 9,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Obligatoriskt deltagande i webföreläsningarna

Ges av

CBH/Medicinsteknik och hälsosystem

Kontaktperson

Matilda Larsson, matilda.larsson@sth.kth.se

Examinator

Massimiliano Colarieti Tosti <mct@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.