Hoppa till huvudinnehållet

HL1202 Medicinska bildgivande system 9,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan HL1202 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

•Transmissionsavbildning: Röntgen, CT, joniserande strålnings växelverkan med materia, röntgengenerering, bilddetektering, bildkvalitet, dos, bildrekonstruktion, detektorer, medicinsk diagnostik

•Nuklearmedicin: Gammakamera, SPECT, PET, Radionuklider, växelverkan, detektorer, bildbehandling, medicinsk diagnostik, bildkvalitet

•Magnetresonanstomografi: Fysik, instrumentering, detektorsystem, bildbehandling, medicinsk diagnostik, bildkvalitet

•Ultraljud: Fysik, teknik, vävnadsinteraktion, signalbehandling, rörelse-och deformationsanalys, bildkvalitet, medicinsk diagnostik

Lärandemål

Studenten ska efter avslutad kurs, för fyra medicinska bildgivande modaliteter (ultraljud, magnetresonanstomografi, emissionsavbildning, transmissionsavbildning) kunna:

Nedan anges en matris för hur lärandemålen relateras till betygsnivå E, C och A. 

1. Förklara och tillämpa de fysikaliska processerna som ligger till grund för avbildning

E: beskriva fysikaliska processer samt uppskatta eller beräkna avbilningsprocesser med givna parametrar

C: förklara fysikaliska processer samt uppskatta eller beräkna avbilningsprocesser med implicita parametrar

A: beräkna eller uppskatta avbilningsprocesser genom egna antaganden

2. Redogöra för uppbyggnaden och principen av bildgivande tekniker och apparatur

E: beskriva tekniken och systemets ingående delar samt dess funktion

C: redogöra för hur givna förändringar i tekniken och systemets ingående delar påverkar avbildningen

A: redogöra för hur tekniken och systemets ingående delar kan optimeras genom egna antaganden

3. Redogöra för modaliteternas bildkvalitet

E: med givna parametrar beräkna eller uppskatta olika mått på bildkvalitet samt förklara hur de begränsas utifrån fysikaliska processer

C: beräkna eller uppskatta olika mått på bildkvalitet med implicita parametrar

A: beräkna eller uppskatta olika mått på bildkvalitet genom egna antaganden

4. Redogöra för modaliteternas för- och nackdelar ur ett kliniskt och tekniskt perspektiv

E: Exemplifiera kliniska tillämpningar samt motivera val av och jämföra avbildningstekniker

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet inklusive Svenska B och Engelska A.

Anatomi och fysiologi motsvarande HL1201 , Fysik motsvarande SK1111 Elektromagnetism och vågrörelselära, och Modern fysik motsvarande SH1011

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper i anatomi och fysiologi samt kunskaper i fysik motsvarande kurserna SH1011 Modern fysik och SK1111 Elektromagnetism och vågrörelselära.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Physics for Diagnostic Radiology av Philip Palin Dendy, Brian Heaton, ISBN: 9781420083156

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TENB - Skriftilig tentamen, 9,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Obligatoriskt deltagande i webföreläsningarna

Lärandemålen examineras genom en skriftlig tentamen (TENB). Tentan består av två delar, där del A examinerar lärandemålen på E-nivå och del B på C- och A-nivå. Del A innehåller två till tre frågor per modalitet som examinerar lärandemål 1-3 samt en fråga som examinerar lärandemål 4. Del A bedöms enligt pass/fail och godkänd del A ger betyg E. Del B innehåller 2 till 3 frågor per modalitet som examinerar lärandemål 1-3 på C- och A-nivå. Vid godkänd del A, ges slutbetyget på kursen av resultatet på del B med betyg D, C, B eller A.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Matilda Larsson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HL1202

Ges av

CBH/Medicinteknik och hälsosystem

Huvudområde

Medicinsk teknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Matilda Larsson, matilda.larsson@sth.kth.se