HL1203 Medicinsk mätteknik 9,0 hp

Medical Instrumentation

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (7,5 hp), P4 (1,5 hp)

 • Anmälningskod

  60662

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Flemingsberg

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Del av program

Lärandemål

Det övergripande målet för denna kurs är att ge en fördjupad förståelse av uppkomsten av mätbara fysikaliska signaler i människokroppen, att öka förståelse för funktionen och tillämpningen av moderna medicinska givare och mätprinciper, bearbetning och presentation av mätresultat, samt förmåga att konstruera mätsystem för mätning av fysiologiska storheter. 

Efter fullgjord kurs är målsättningen att studenten ska kunna:

• förklara de bioelektriska signalernas uppkomst och betydelse

• förstå egenskaper av olika sensorer, fördelar och nackdelar, samt välja lämpliga sensorer för mätning av temperatur, tryck, flöde, volym och koncentration för blod och andningsgaser.

• ange krav på förstärkning, bandbredd, och CMRR i medicinsk apparatur

• värdera möjligheter, begränsningar och felkällor i olika metoder för signalbehandling applicerade på biosignaler.

• förklara innebörden av begreppen sensitivitet och specificitet i den kliniska verkligheten.

• använda några givare, t.ex. termoresistorer, termistorer, termoelement, piezoelektrisk, optiska och magnetiska för att mäta fysiologiska signaler.

Kursens huvudsakliga innehåll

Undervisningen ges i form av föreläsningar och fem obligatoriska laborationer.

• Fysiologiska givare

• Biosignalernas uppkomst och betydelse

• Egenskaper hos olika givare

• Instrumentering i fysiologisk mätteknik

• Metoder för att mäta temperatur, tryck, flöde och volym för blod och andningsgaser

• Signalbehandling applicerad på biosignaler

• Möjligheter, begränsningar och felkällor i olika metoder

Laborationer:

Laborationer där termistorer, termoelement, piezoelektriska, optiska och magnetiska givare används för mätning och bearbetning av fysiologiska signaler.

Behörighet

Grundläggande kunskaper i medcin och medicnsk teknik motsvarande kurse HL1201
Grundläggande kunskaper i ellära och mätteknik motsvsrande kursen  HE1200

Litteratur

Selected materials, edited by Mannan Mridha

Reference literature:

Biomedical Transducers and Instrumentation by Togawa, Tamura and Öberg 1998

Microsensors by Julian W. Gardner 1996

Medical Instrumentation: Application and Design, John Webster
Bioinstrumentation, John Webster
Outlines & Highlights for Medical Instrumentation Application and Design by John G. Webster, John W. Clark (Contribution by), Michael R. Neuman, ISBN: 9780471676003

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 5,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen, 4 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Laborationer, 5 hp, betygsskala P/F

Ges av

CBH/Medicinsteknik och hälsosystem

Kontaktperson

Mannan Mridha (mannan.mridha@sth.kth.se)

Examinator

Mikael Forsman <miforsm@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.