Hoppa till huvudinnehållet

HL1204 Termodynamik, grundkurs 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan HL1204 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Termodynamik: Energins olika former, energiuppskattningar, ideala och icke-ideala gaser, rörelsemängd, kollisioner och tryck, kinetisk gasteori, energitransport, entalpi, kalorimetri, entropi, fri energi, termodynamikens huvudsatser, Carnot-processen, värme- och kylmaskiner.

Grundläggande kunskap: Fysikaliska modeller och deras giltighet, dimensionsanalytiska resonemang, kvantitativa uppskattningar, felanalys, uppskattning av värdesiffror, linjär regression, presentation av resultat.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall du

  • besitta kunskap om enkla modeller som beskriver termodynamiska tillstånd och processer, samt inse deras begränsningar.

  • kunna följa termodynamiska resonemang i den tekniska och vetenskapliga litteraturen du stöter på i dina studier och i arbetslivet.

  • kunna bygga matematiska modeller för enkla termodynamiska system och tillämpa dem i beräkningen av termodynamiska storheter.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet samt särskild behörighet för civilingenjörsutbildning vid KTH.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

- Young & Freedman, University Physics, kapitel 1, 6-8 och 17-20

- Eget material

- Laborationsinstruktioner.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Laborationer, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

En skriftlig tentamen i termodynamik (TEN1; 5 hp) samt godkända laborationer (LAB1; 1 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HL1204

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Obligatorisk för åk1, kan ej läsas av andra studenter