Inför kursvalHL2002 Medicinsk mätteknik och signalbehandling 6,0 hpAdministrera Om kursen
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Undervisningen ges i form av föreläsningar och två obligatoriska laborationer.

 • Fysiologiska givare
 • Biosignalernas uppkomst och betydelse
 • Elektroder för mätning av biosignaler
 • Instrumentering i fysiologisk mätteknik
 • Metoder för att mäta tryck, flöde och volym för blod och andningsgaser
 • Signalbehandling applicerad på biosignaler
 • Möjligheter, begränsningar och felkällor i olika metoder

Lärandemål *

Det övergripande målet för denna kurs är att ge en fördjupad förståelse av mätbara fysikaliska storheter i människokroppen, medicintekniska givare och mätprinciper, bearbetning och presentation av mätresultat, samt informationens betydelse för det kliniska omhändertagandet av patienten. Efter fullgjord kurs är målsättningen att studenten ska kunna:

 • förklara de bioelektriska signalernas uppkomst och betydelse
 • förutse olika elektrodsystems egenskaper, fördelar och nackdelar, samt välja elektroder efter applikationen
 • ange krav på förstärkning, bandbredd, och cmrr i medicinsk apparatur
 • förklara hur olika givare för icke-elektriska medicinska storheter, som t ex tryck, flöde och volym för blod och andningsgaser, fungerar
 • värdera möjligheter, begränsningar och felkällor i olika metoder för signalbehandling applicerade på biosignaler, inkluderande både klassiska korrelationsmetoder som auto- och korskorrelation samt mer avancerade multivariata metoder, för att utvinna relevant information ur mätdata
 • förklara innebörden av begreppen sensitivitet och specificitet i den kliniska verkligheten
 • använda några kliniska apparater, laborativt

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Medicinsk teknik, grundkurs, 7E1101, HL1007, HL2006 eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Medical Physics and Biomedical Engineering (Brown BH et al., Inst of Physics Publishing, 1999) och kompletterande artiklar som utdelas i samband med föreläsningarna.

Kurslitteraturen finns till försäljning vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examination i form av skriftlig tentamen på hela kursen samt godkända laborationsrapporter. (TEN1; 6 hp) Betygsskala A-F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Lars Gösta Hellström

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HL2002

Ges av

CBH/Medicinteknik och hälsosystem

Huvudområde *

Elektroteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Stig Ollmar, stig.ollmar@scibase.se

Övrig information

Begränsat deltagarantal.

Tidigare kursnummer: /7E1113