Hoppa till huvudinnehållet

HL2016 Teknik inom kirurgi, anestesi och intensivvård 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan HL2016 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Undervisningen sker i form av föreläsningar, studiebesök, kontrollskrivningar samt en skriftlig fördjupningsuppgift som utförs i form av ett grupparbete.

Föreläsningarna ges av personer från sjukvården och den medicintekniska forskningen och industrin. Exempel på föreläsningsämnen som kan ingå är:

·         Klinisk överblick inom kirurgi, anestesi och intensivvård

·         Narkosutrustning

·         Konventionell kirurgisk utrustning

·         Minimalinvasiv kirurgi

·         Aseptiska och antiseptiska åtgärder

·         Operationssalsteknik

·         Utrustning för andningshjälp och cirkulationsstöd

·         System för patientövervakning

Utöver föreläsningarna, studiebesöken och de skriftliga förhören skall studenten sedan fördjupa sig i valfri medicinteknisk produkt eller problemställning inom ämnesområdet. Den valda fördjupningsuppgiften bör gälla något som studenten fattat särskilt intresse för under kursens gång.

Lärandemål

Kursens mål är att ge studenten allmänna kunskaper om viktiga medicintekniska produkter och system som används inom kirurgi, anestesi och intensivvård. Sådana system inkluderar narkosutrustning, kirurgiska instrument, ljus- och ventilationssystem i operationsalar, sterila engångsprodukter, utrustning för andningshjälp och cirkulationsstöd, system för patientövervakning mm. I en projektuppgift fördjupas sedan studierna genom en analys av en relevant medicinskteknisk produkt eller problemställning.

Efter fullgjord kurs är målsättningen att studenten skall kunna:

  • Redogöra för den principiella konstruktionen, funktionen och användningen av viktiga medicintekniska produkter inom kirurgi, anestesi och intensivvård.
  • Genomföra en fördjupad analys av en relevant medicinteknisk produkt eller problemställning samt föreslå tekniska lösningar eller förbättringar.
  • Söka fördjupad kunskap i medicinska och andra lämpliga databaser.
  • Sammanställa resultatet i form av en vetenskapligt strukturerad skriftlig rapport med enhetligt språk och av god kvalitet.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper motsvarande Medicinsk och medicinsk teknik, HL1201

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper motsvarande Examensarbete inom medicinsk teknik, HL103X

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kursen har ingen lärobok. En del av kursen handlar om att söka nödvändig information på egen hand.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Skriftliga förhör om föreläsningsämnen samt skriftlig rapport av fördjupningsuppgift, 6hp.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Nej

Examinator

Profile picture Matilda Larsson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HL2016

Ges av

CBH/Medicinteknik och hälsosystem

Huvudområde

Medicinsk teknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mattias Mårtensson, mattias.martensson@sth.kth.se

Övrig information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Viss undervisning kan ske på engelska. Vissa lektioner ges på KI i Solna.

Kurswebb HL2016