Hoppa till huvudinnehållet

HL2029 Medicinsk teknik, fördjupningskurs 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan HL2029 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Förberedande föreläsning i form av informationsmöte där specifika mål och krav för projektet samt tidslinjen för verksamheten diskuteras bland kursansvarig person, handledare / mentor och student.

Rollen som:

 • Kursansvarig person ska se till att handledare / mentor är tilldelad, övervaka regelbundet möten och arbetsförlopp enligt formulerad tidslinje.
 • Handledare / mentor ska se till att problemet inom allmänhetens intresse är tilldelat, tidslinjen och aktivitetsplanen är utvecklad och genomförbar, handledningen ges regelbundet.
 • Student ska säkerställa aktivt engagemang och deltagande i aktiviteter som föreslagits av handledare / mentor, föreslå nya metoder och lösningar.

I slutet av kursen ska den tekniska rapporten som sammanfattar utförda aktiviteter och diskuterar de uppnådda resultaten lämnas till den kursansvarige personen.

Lärandemål

Kursen avser att förbättra, utvidga, expandera och systematisera den teoretiska kunskapen och praktiska förmågor inom ämnesområdet kopplat till MEX-jobb projektet inom medicinsk teknik.

Efter slutförd kurs ska studenten fördjupa den teoretiska kunskapen och praktiska förmågor för att kunna:

 • Söka, samla in, systematisera och kritiskt bedöma informationen relaterad till ämnet av intresse.
 • Identifiera olika metoder för att lösa det givna problemet relaterat till ämnet av intresse. Diskutera fördelar och nackdelar med varje metod.
 • Utföra grundläggande matematisk beräkning, teoretisk modellering eller pilot lab experiment för att stödja en formulerad hypotes.
 • Diskutera och kritiskt bedöma anskaffat resultat. Dra meningsfulla slutsatser.
 • Ställa nya upptäckter i en ram med befintlig kunskap (state of the art) och föreslå framtidsutsikter för arbetet.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen (B.Sc.) i medicinsk teknik, tillämpad eller teoretisk fysik, elektroteknik eller motsvarande. Kunskap om anatomi och fysiologi som motsvarar kursen SK2530 "Introduktion till biomedicin" rekommenderas.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 6,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HL2029

Ges av

Huvudområde

Medicinsk teknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Dmitry Grishenkov (dmitry.grishenkov@sth.kth.se)

Övrig information

Vilka fördjupningsområden som är möjliga beror av antalet tillgängliga handledare och bestäms vid varje kursomgång.