HM1018 Innovations- och designmetodik 7,5 hp

Innovation and Design Process

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursen skall ge en helhetssyn på och grundläggande kunskaper om olika metoder att arbeta efter i produktutvecklingsarbetet. Kursen skall ge färdigheter i att använda några moderna ingenjörsmässiga stödmetoder för produktutveckling.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Identifiera problemet och kunna översätta kundönskemål till mätbara parametrar och lämpliga kriterier för koncepten
 • Beskriva arbetsgången i ett produktutvecklingsprojekt samt redogöra för de olika faserna i produktutvecklingsarbetet
 • Jämföra och välja stödmetoder i produktutvecklingsarbetet
 • Genomföra de olika faserna i ett produktutvecklingsprojekt fram till och med konceptval
 • Använda minst en beslutsmodell för utvärdering av olika koncept
 • På ett tydligt och övertygande sätt muntligt, skriftligt och med hjälp av erforderliga cad- och fysiska modeller presentera/redovisa problem och koncept för lösningar till dessa
 • Identifiera och ta hänsyn till olika förhållningssätt och ställningstaganden med avseende på miljöbelastning, etnicitet, mångfald, kön och olika fysiska förutsättningar mm
 • Identifiera och ta hänsyn till fel och risker kopplade till tekniska problem
 • Redogöra för hur man skyddar sin idé och produkt (patent, mönsterskydd, upphovsrätt och äganderätt)

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Produktutvecklingsprocessen inkluderande:
  - kundperspektiv
  - marknadsperspektiv
  - kravspecifikation
  - idé- och konceptgenerering
  - konceptutvärdering
  - fmea
 • Modularisering
 • Cad
 • Skydd av idé och produkt (patent, mönsterskydd, upphovsrätt och äganderätt)
 • Produktutvecklingsprojekt från idé och kundönskemål till koncept

Behörighet

Kunskaper motsvarande:

6S2900/HN1900, Informationsteknik och ingenjörsmetodik,
CAD-delen av 6S2402/HM1002 Datorbaserade designverktyg samt
6S2412/HM1009, Industridesign med färg och form I

Litteratur

Ullman, David G, The Mechanical Design Process, McGraw Hill

Utdelat material

Examination

 • PRO1 - Projekt, 2,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 2,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 2,5 hp) betygsskalan A-F
Godkända övningsuppgifter (ÖVN1; 3 hp), varav 1,5 hp CAD betygsskalan P/F
Godkänt projekt (PRO1; 2 hp) betygsskalan P/F

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Examinator

Mark Lange <mlange@kth.se>

Övrig information

Tidigare kursnummer: 6S3403

Påbyggnad

HM1015, Integrerad produktutveckling, projektkurs.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.