Hoppa till huvudinnehållet

HN2006 Hållbar utveckling i ett socialt och ekologiskt perspektiv 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan HN2006 (HT 2010–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

helhetssyn på arbetslivet; samband produktion-arbetsmiljö-yttre miljö; miljöeffekter, rena och energisnåla system; ledningssystem för miljö och arbetsmiljö samt företagens arbete inom socialt ansvarstagande

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna

* vara förtrogna med grundläggande begrepp och metoder när det gäller miljöeffekter och miljöåtgärder

* kunna föra diskussioner om förbättringsarbete i ett holistiskt perspektiv

* kunna leda förbättringsarbete som inkluderar produktion-arbetsmiljö-yttre miljö.

Kursupplägg

Lärarledda föreläsningar/lektioner och övningar varvade med hemuppgifter. Studiebesök.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt godkänd examen på grundläggande nivå, 180 hp.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Miljö i ett företagsperspektiv, Prevent 2008

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projektarbete, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN1 - Tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd skriftlig tentamen (TEN1, 5,0 hp) Betygsskala A-F

Godkänt projektarbete (PRO1, 2,5 hp) Betygsskala A-F

Slutbetyget grundas på bägge momenten

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HN2006

Ges av

Huvudområde

Teknik och hälsa

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Ann-Beth Antonsson, e-post: ann-beth.antonsson@ivl.se

Övrig information

Kursen kan komma att ingå i magisterprogram Arbete och Hälsa med inriktning mot teknik och hållbart arbetsliv