Hoppa till huvudinnehållet

HN200U Företagshälsovårdskunskap - arbetsmiljö, ledarskap, organisation och hälsa/Uppdragsutbildning/ 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan HN200U (VT 2010–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Organisationskunskap

- Hur organisationer fungerar, samarbetspartners, fack och arbetsgivare

Människokunskap

- Ledarskap, medarbetarskap, team

Kundkunskap

- Marknad, förhandling, konsultativt förhållningssätt

Etik

- Expertrollen och opartiskheten. Lojalitet med den egna yrkesidentiteten och sin arbetsgivare. Etik och ansvar kund, arbetsgivare, samhälle

Hälsokunskap

- Rehab- och sjukvårdsprocessen. Försäkringsmedicin, Arbetsförmågebedömning, Hälso- och sjukvård

Arbetsmiljökunskap

- Samband mellan arbete och hälsa. SAM, lagar och  förordningar. Organisationen och individens ansvar

Kommunikationskunskap och vuxenlärande

- Hur kommunicerar FHV sitt kunnande och sin erfarenhet med företagets ledning och upphandlare? Tydlig återkoppling med resultatfokus kräver kunskap om kommunikationens villkor

Den egna verksamhetens multidisciplinära arbetssätt

- Hur fungerar det multidisciplinära arbetssättet? Hur åstadkommer man ett mervärde genom att bäst använda olika discipliners kompetens? Vilka möjligheter finns till förändring

Kartläggning och analys av resultat samt återkoppling till kunden

- Dialogen och presentationen som startar processen

Lärandemål

Kursens övergripande syfte är att kursdeltagarna ska förstå och praktiskt kunna verka inom dagens krav på adekvat företagshälsovårdsverksamhet. Han/hon ska se och förstå vad som befrämjar god hälsa och god lönsamhet och förstå sambanden mellan hälsa, effektivitet och bra verksamhet.

Kursens mål 

Kursdeltagarna ska visa kunskap och förståelse för

- de olika yrkesrollerna och vikten av det professionella samarbetet i verksamheten

- det mål och resultatbaserade tankesätt som råder inom FHV verksamhet

- sin konsultroll inom FHV

Kursdeltagarna ska visa värderingsförmåga och förhållningssätt som

- främjar en gemensam grundsyn på FHVs roll och arbetsuppgifter

- främjar en långsiktig och hållbar utveckling av FHV

Kursupplägg

Undervisningen sker huvudsakligen på internat (3+3 dagar) samt en avslutande dag på KTH.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Tillgång till dator och internetanslutning krävs

Kurslitteratur

- Johnsson J. Långtidsfrisk

- SOU 2007:91, Ny företagshälsovård - ny kunskapsförsörjning

- Slutrapport från FHV-kommittén 2008

- Aktuella bokkapitel och artiklar relaterade till föreläsningarna delas ut

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • ÖVN1 - Övningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • ÖVN2 - Övningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • ÖVN3 - Gruppuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Hemarbetsuppgift om egna organisationens funktionssätt, enskild skriftlig rapport (ÖVN 1; 1,5 hp)

Hemarbetsuppgift om sin egen organisations multidisciplinära arbetssätt, enskild skriftlig rapport (ÖVN 2; 1,5 hp)

Hemarbetsuppgift i grupp om de viktigaste budskapen inom kursens teman, skriftlig rapport (ett tema/grupp) baserat på inläst litteratur och föreläsningar inom området  (ÖVN 3; 1,5 hp)

Muntlig tentamen i seminarieform på inläst litteratur och föreläsningar (TEN 1; 3 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HN200U

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Kjerstin Vogel, kjerstin.vogel@sth.kth.se 08 7909747