Hoppa till huvudinnehållet

HN2010 Bedömningar och åtgärder av den fysiska miljön A 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan HN2010 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Arbetsfysiologi
 • Teorier om akuta och långsiktiga hälsoeffekter
 • Metoder för exponeringsmätningar och riskbedömningar
 • Interventionsstrategier

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att ge studenterna kunskaper om hur hälsa och prestation påverkas av allmänventilation, termiskt klimat, belysning, synergonomi och elektromagnetisk strålning. Efter kursen ska studenterna:

 • kunna beskriva faktorer i allmänventilation, termiskt klimat, belysning, synergonomi och elektromagnetisk strålning av betydelse för hälsa, säkerhet och prestation
 • visa kunskap och förståelse för teorier om mekanismer för arbetsrelaterade besvär orsakade av ovan nämnda faktorer
 • visa färdighet och förmåga att utföra exponeringsmätningar och riskbedömningar av ovan nämnda faktorer
 • visa färdighet och förmåga att föreslå arbetsmiljöförbättrande åtgärder avseende ovan nämnda faktorer, samt identifiera möjligheter och hinder för implementering
 • visa värderingsförmåga och förhållningssätt genom att kritiskt granska riskbedömningar och åtgärdsförslag i relation till arbetsmiljölagstiftning och vetenskaplig litteratur

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 hp, inom teknisk eller naturvetenskaplig fakultet eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Arbete och Teknik på människan villkor, 2015. Prevent ISBN 9789173651950

Handbok: Bättre Arbetsmiljö, 2017. Prevent. ISBN 9789173652254

Arbetsplatsens ventilation, 2005. Prevent ISBN: 9175228564

Det termiska klimatet på arbetsplatsen. Arbetslivsrapport 2006:2 Arbetslivsinstitutet http://nile.lub.lu.se/arbarch/arb/2006/arb2006_02.pdf

Elektromagnetiska fält i arbetslivet. Arbetslivsinstitutet, http://nile.lub.lu.se/arbarch/ovrigt/2005/info2005_04.pdf

Övrig litteratur tillkommer och meddelas inför respektive seminarie.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Godkänd tentamen (TEN1, 3 hp) Betygsskala A-F

Godkända laborationer (LAB1, 1,5 hp) Betygsskala P/F

Godkända övningar (ÖVN1, 3 hp) Betygsskala P/F

Slutbetyget grundas på samtliga moment

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mikael Forsman

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HN2010

Ges av

CBH/Medicinteknik och hälsosystem

Huvudområde

Teknik och hälsa

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd