Hoppa till huvudinnehållet

HN2019 Kognitiv ergonomi 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan HN2019 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Människan som ett informationsprocessande system.
 • Människans kognitiva förutsättningar.
 • Användbarhetsdesign människa-maskingränssnitt.
 • Metoder för analys och design för användbarhet.
 • Distribuerad kognition.
 • Situation awareness.
 • Automation och allokering av funktioner människa-maskinsystem.
 • Hitta, läsa sammanfatta och reflektera över vetenskapliga artiklar i ämnet.

Lärandemål

Du som student skall kunna:

 1. …förstå och tillämpa kunskaper om människans kognitiva förutsättningar i interaktionen mellan människa- maskingränssnitt.
 2. …analysera och föreslå förbättringar av gränssnitt människa-maskinsystem.
 3. …förstå och värdera hur allokering av funktioner människa-maskinsystem påverkar interaktionen människa-maskin och systemprestanda.
 4. …synliggöra och tillämpa kognitiva aspekter i en MTO-analys.
 5. … läsa, förstå och diskutera kring internationella vetenskapliga publikationer inom området kognitiv ergonomi.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Godkänd examen på grundnivå om minst 180 hp, inom teknisk eller naturvetenskaplig fakultet eller motsvarande, samt kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Aktuell kurslitteratur anges på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursen startar. Tidigare använd kursliteratur är:

 • Norman, D.A. (2013). Design of Everyday Things (2013). ISBN 978046505065
 • Bohgard, M. (ed.) (2009). Work and technology on human terms. Stockholm: Prevent.
 • Utdelat material

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • SEM1 - Inlämningsuppgift och seminarium, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • SEM2 - Inlämningsuppgift och seminarium, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • SEM3 - Inlämningsuppgift och seminarium, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • SEM4 - Inlämningsuppgift och seminarium, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd skriftlig och muntlig redovisning av inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i seminarier. Tentamen (A-F) bestämmer det slutliga betyget på kursen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mats Ericson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HN2019

Ges av

CBH/Medicinteknik och hälsosystem

Huvudområde

Teknik och hälsa

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd