HS1000 Tekniskt projekt-Byggteknik och design 7,5 hp

Engineering project

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT19.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten:

 • Kunna göra planritningar, detaljritningar och tomtritningar för en villa i cad
 • Känna till fuktens påverkan på byggnader
 • Kunna göra enklare energibalansräkningar
 • Känna till hur köldbryggor tas hänsyn till i energibalansräkningar
 • Kunna göra enklare fuktberäkningar för olika byggdelar
 • Kunna bedöma byggtekniska konstruktionsdetaljer ur fuktsynpunkt
 • Känna till och kunna tolka utvalda delar ur boverkets byggregler
 • Känna till värmepumpars funktion
 • Känna till radon (källor, sönderfallskedja, gränsvärden, marktyper, sjukdomar)
 • Känna till kritiska fukttillstånd
 • Känna till ljud/buller i byggnader
 • Känna till brandklasser, brandcell, brandbelastning, utrymning vid brand
 • Känna till hur mykologi och skadedjur påverkar byggnader

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Föreläsningar och övningar i cad
 • Föreläsningar om grunder, ytterväggar och tak
 • Föreläsning om köldbryggor
 • Föreläsningar om boverkets byggregler
 • Föreläsning om kritiskt fukttillstånd
 • Föreläsningar och övningar i energibalansräkning
 • Föreläsning om mykologi och skadedjur
 • Föreläsning om radon
 • Föreläsning om värmepumpar
 • Föreläsningar om ljud och buller och brand
 • Övningar i fuktberäkning
 • Projektuppgift för småhus

Behörighet

Kunskaper motsvarande kurserna HF1900 Informationsteknik och ingenjörsmetodik samt HS1002 Byggfysik och byggmateriallära.

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper motsvarande kursen HF1900 Informationsteknik och ingenjörsmetodik

Litteratur

Burström, P. G., Byggnadsmaterial, Studentlitteratur
Nevander, L. E. & Elmarsson, B., Fukthandbok, AB Svensk Byggtjänst
Sandin, K., Värme och fukt, LTH (kompendium)
Kursbunt KTH Syd anslås senast fyra veckor innan kursstart.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 1,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkänd individuell inlämningsuppgift i CAD, betygsskala P/F.
Godkänd tentamen, betygsskala A-F.
Godkänd projektuppgift, betygsskala P/F

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Examinator

Johan Silfwerbrand <johan.silfwerbrand@byv.kth.se>

Övrig information

Tidigare kursnummer 6H2200

Fr o m HT09 ersätts kursen av kurs AF1710.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.