HS1028 Installationssamordning i byggprocessen 7,5 hp

Coordination of Building Processes

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT19.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Samordning mellan olika aktörer, beställare, arkitekt, bygg och installatör är en förutsättning för ett väl genomfört byggprojekt. Ju tidigare men kan identifiera kritiska delar desto större är chanserna att felen minimeras.

Målet är att studenterna ska tillägna sig kunskaper inom respektive installationsområde VVS och EL om villkor och genomförande för installationssamordning i byggprocessen.

Efter fullgjord kurs ska studenten:

 • kunna tillämpa gällande lagar och förordningar som berör installationer i byggnader
 • ha grundläggande kunskaper om de i byggnader förekommande vanligaste installationerna/installationssystemen
 • ha kunskap i organisationen kring samordning i projekteringsfasen av byggprojekt
 • ha kunskap om betydelsen av heltäckande avtal i samband med upphandling
 • ha kunskap om produktbestämning
 • ha kunskap om betydelsen av design och arkitektur
 • ha kunskap om produktionsskedet, val av lämpliga produktionsmetoder
 • ha kunskap om teknik och metod vid driftsättning
 • ha kunskap om överlämnande från produktionsskede till förvaltningsskede
 • visa förmåga att arbeta i projekt
 • visa förmåga att tillämpa kunskaper från de tidigare mekanik- och konstruktionskurserna

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen berör byggets alla tre skeden: projektering, produktion och förvaltning.

 • lagar, bestämmelser och avtal
 • installationssystem i byggnader, VVS och EL
 • projektering av installationssystem i byggnader
 • produktbestämning, arkitektur, rumsutformning
 • upphandling
 • produktionsskedet
 • driftsättning
 • samordning
 • operativ verksamhet

Behörighet

Kunskaper motsvarande kursen HS1013 Installationsteknik och energi

Litteratur

Meddelas senast 4 veckor innan kursstart

Examination

 • PRO1 - Projekt, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Projekt (PRO1; 4,5 hp) betygsskala A-F

Tentamen (TEN1; 3 hp) betygsskala A-F

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Examinator

Johan Silfwerbrand <johan.silfwerbrand@byv.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2008.
Examinationsinformation gäller från och med HT2008.