HS1728 Byggekonomi och kvalitet 7,5 hp

Business Economics and Quality Systems

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT19.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten:

 • Förstå byggföretagets ekonomi, organisation och omgivning
 • Kunna ställa upp och tillämpa självkostnads- och bidragskalkyler
 • Kunna ställa upp och tillämpa nuvärdes-, payback-, annuitets- samt internräntemetoden
 • Förstå hur kvalitetssystem fungerar i samband med byggproduktion

Kursens huvudsakliga innehåll

Produkt- och investeringskalkylering, företagsformer, organisationsprinciper, företagskultur i byggbranschen och kvalitetssystem i byggproduktion.

Behörighet

Litteratur

Skärvad, Per-Hugo & Olsson, Jan: Företagsekonomi 100, faktabok, Liber ekonomi, ISBN 91-47-08606-9
Skärvad, Per-Hugo & Olsson, Jan: Företagsekonomi 100, övningsbok, Liber ekonomi, ISBN 91-47-08607-8

Kvalité

Examination

 • PRO1 - Projekt, 2,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 5,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Projektuppgift (PRO1; 4 hp), betygsskala P/F.
Skriftlig tentamen (TEN1; 3,5 hp), betygsskala A-F.

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Sven Dahlström (sven.dahlstrom@byv.kth.se)

Examinator

Sven Dahlström <sven.dahlstrom@byv.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.