Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalID2003 Mätning och testning av programvara 7,5 hpAdministrera Om kursen

Nivå: Avancerad

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan ID2003 (VT 2009–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

* Enhetstestning
* Kod och designmått
* Integrationstestning
* Systemtesting
* Blackbox testning
* White-box testning
* Inspektioner, granskningar och genomgångar
* Mått för testning
* Indataurval för testning
* Prediktionssystem
* Statiska och dynamiska mått
* Regressionstesting
* GQM (Goal/Question/Metrics)
* Testautomation och testverktyg
* Testplanering
* Stoppvillkor för testning

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna:- Funktionstesta en programvara på ett strukturerat sätt genom- Enhetstestning- Integrationstestning- Systemtestning- Tillämpa strukturerade metoder för att konstruera kostnadseffektiva mängder, väl fördelade testfall- Resonera kring regressionstestning- Granska programvara på ett strukturerat sätt- Kunna beskriva och diskutera de vanligaste programvarumåtten- Föreslå lämpliga mått och resonera kring deras tillämplighet i en given situation- Tillämpa mått och mättekniker för att avgöra när en programvara är färdigtestad- Identifiera strukturella egenskaper hos programvara med hjälp av programvarumått

Kursupplägg

Föreläsningar, seminarier.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående studerande gäller följande behörighetskrav:

  • Grundläggande högskolebehörighet, dvs avslutad gymnasieutbildning inkl svenska och engelska el motsv och
  • Kandidatexamen/180 hp (120 gamla poäng) i informationsteknik, informationssystem, datateknik eller data- och systemvetenskap.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande programmeringskunskaper. Helst Java.

Utrustning

Egen PC/laptop rekommenderas.

Kurslitteratur

Fastställs senare.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • INL2 - Inlämningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • INL3 - Inlämningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Skriftlig tentamen (3 poäng), betygsatt enligt skalan A/B/C/D/E/Fx/FInlämningsuppgifter (4,5 poäng), betygsatta enligt skalan P/F (godkänd/underkänd).

Övriga krav för slutbetyg

Godkänt på alla provmoment. Kursbetyget baseras på betyget på den skriftliga tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ICT/Systemvetenskap (SU)

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Kursen utvärderas och utvecklas i enlighet med KTH:s policy för Kursanalys (se KTH-Handbok 2, Flik 14.1)