Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan ID2006 (HT 2007–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Livcyckelkarta presenteras och olika typer av vidareutvecklings- och underhållsaktiviteter placeras på denna. Status inom industrin och forskning kartläggs. Evolutionslagar presenteras och utvärderas inom olika ansatser (den traditionella, komponentbaserade, och open-source). Förleveransprocess- och överföringsmodeller studieras och kriterier för att lyckas med dem identifieras. Impaktanalys behandlas. Olika sätt att hantera kundproblem studeras, både mindre och mer kritiska (akuta) problem. Avvecklingsmodellen studeras. Slutligen diskuteras kvalitetsattributet ”maintainability” och jämförelse görs med "bad smells".

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska den studerande kunna

- planera för hela livscykeln i initiala faser av systemutvecklingsprocessen

- identifiera alla supportnivåer involverade i vidareutveckling och underhåll

- identifiera de problem som råder inom vidareutveckling och underhåll både inom industri och forskning

- med utgångspunkt från mjukvarukritikalitet och dess prioritet välja passande problemhanteringsmetod

- förklara skillnader mellan alla typer av underhållskategorier

- ta beslut vid hantering av legacysystem

- identifiera avvecklingsaktiviteter

- utvärdera agila metoder utifrån livscykelperspektiv

- motivera varför det är viktigt att bygga in evolvability/maintanability i system

- beskriva evolutionslagar och motivera dem

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

- grundläggande kunskaper i programvaruteknik
Betygsskala: A/B/C/D/E/Fx/F

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kajko-Mattsson, Software Evolution and Maintenance, Kompndium, DSV.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

- skriftlig examen, 4,5 credit points
- inlämningsuppgift, 3 credit points

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mira Kajko-Mattsson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ID2006

Ges av

ICT/Programvaru- och datorsystem

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mira Kajko-Mattsson, mira@dsv.su.se, tel 08-16 16 70

Övrig information

Kursen har för få sökande till V11 P4 och kommer inte att genomföras.