Hoppa till huvudinnehållet

ID2212 Nätverksprogrammering med Java 7,5 hp

Kursen beskriver programmeringsspråket Java med betoning på användning för nätprogrammering. Ett genomgående tema är utveckling av distribuerade applikationer.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan ID2212 (HT 2010–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Java paradigm och grundläggande programmering.
 • Översikt över Java API. Java I/O. GUI programmering. Trådar i Java.
 • Grundläggande begrepp inom nätverks- och webbteknik.
 • Internetteknik med sockets, säkra sockets och URL-förbindelser. Applets och servlets.
 • Client-server applikationer. Distribuerade applikationer med Java RMI, Java och CORBA.
 • JavaMail API.
 • Översikt över Enterprise Java teknologi: JNDI, Java databaskommunikation (JDBC), servlets, JSP, JSF, EJB.
 • Översikt över JXTA teknologi för utveckla distribuerade peer-to-peer tillämpningar.
 • Översikt över J2ME (Java 2 platform, Micro Edition).

Lärandemål

Målet med kursen är att introducera avancerade verktyg och tekniker för nätverksprogrammering på en nivå sådan att kursdeltagarna efter kursen ska kunna:

 • använda Java API och grafikverktyg (AWT, Swing);
 • designa GUI-klienter för nätverkstjänster;
 • utveckla parallella program med trådar, speciellt, multitrådade servrar;
 • skapa Java applets och servlets;
 • använda sockets, URL-förbindelser och content handlers i nätverksprogrammering;
 • utveckla distribuerade tillämpningar med sockets, Java RMI, CORBA, servlets, JSP, JSF, EJB, JDBC, JXTA, och J2ME (Java 2 Platform, Micro Edition).

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

ID1018 Programmering I 7,5 hp eller DD1332 Objektorienterad programmering 7,5 hp, eller motsvarande kurser.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande behörighet samt Matematik D/Matematik 3c, Fysik B/Fysik 2 samt Kemi A/Kemi 1

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kursen baseras inte på någon speciell kursbok. Några rekommenderade böcker visas nedan. Andra titlar presenteras under kursens gång.

 • Elliotte Rusty Harold, Java Network Programming, 3rd Edition, O'Reilly & Ass., Inc., 3nd Edition October 2004 (ISBN: 0-596-00721-3)
 • Jan Graba, An Introduction to Network Programming with Java, Addison-Wesley, 2003 ( ISBN: 0-321-11614-3)
 • Merlin Hughes, Michael Shoffner, Derek Hamner, Java Network Programming: A Complete Guide to Networking, Streams, and Distributed Computing, 2nd ed., Manning Publications, July 1999 (ISBN 188477749X)
 • Franzén, Torkel, Java från grunden. Studentlitteratur, 2003 (ISBN  9144029144) (på svenska)
 • Java hemsida på Internet:  http://www.javasoft.com/

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • ANN1 - Inlämningsuppgifter, 4,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ID2212

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

2G1523 Programmering av webtjänster
2G1509 Distribuerade System
2G1526 Distribuerad programmering, peer-to-peer och GRIDS
2G1319 Kommunikationssystem

Kontaktperson

Leif Lindbäck

Övrig information

Ersätter 2G1118, Nätverksprogrammering med Java, 4 poäng

Ersätts av ID1212 från och med HT17.