Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

ID2222 Datautvinning 7,5 hp

Om kursomgång

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Anmälningskod

50247

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Kontaktperson

Sarunas Girdzijauskas

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan ID2222 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Introduktion till datautvinning
 • Frekventa Itemmängder
 • Att hitta liknande enheter
 • Klustring
 • Rekommendationssystem
 • Datautvinning från strömmar
 • Dimensionalitetsreduktion
 • Storskalig maskininlärning

Lärandemål

Kursen behandlar fundamenta inom datautvinning, bearbetning av dataströmmar, och maskininlärningsalgoritmer för att analysera mycket stora datamängder. Vi använder plattformar för storskaliga datamängder, såsom MapReduce, Spark och Apache Flink, för att implementera parallella algoritmer, och även beräkningssystem för bearbetning av dataströmmar, såsom Storm och InfoSphere.

Efter denna kurs kommer studenterna att kunna utföra datautvinning på olika typer av data, till exempel data av högre dimension, grafdata och infinita/icke-avslutade data (dataströmmar); liksom att programmera och bygga tillämpningar inom datautvinning. De förväntas också att kunna lösa problem i praktiska tillämpningar, till exempel rekommendationssystem, associationsregler, länkanalys, och detektion av duplikat. Dessutom kommer de att behärska olika matematiska tekniker till exempel linjär algebra, optimering, och dynamisk programmering.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Kännedom om begrepp och terminologi associerad med statistik, databassystem, och maskininlärning; en kurs om datastrukturer, algoritmer, och diskret matematik (som ID1020 Algoritmer och datastrukturer); en kurs i mjukvarusystem, software engineering, och programmeringsspråk; en kurs om att behandla, lagra and analysera massiva datamängder (som ID2221 Data-Intensive Computing).

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Innehållet i kursen hämtas från dessa två kursböcker:

A. Rajaraman and J.  D. Ullman, Mining of massive datasets. Cambridge University Press, 2012 (alternative: J. Han, M. Kamber, J. Pei, Data Mining: Concepts and Techniques, 3-rd Ed., Morgan Kaufmann, 2012)

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Programmeringsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Skriftlig tentamen. Laborativa uppgifter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Sarunas Girdzijauskas

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.