ID3015 Populärvetenskapliga posterpresentationer 1,5 hp

Presenting Popular Science Posters

Syftet med kursen är att ta fram en populärvetenskaplig poster och muntlig presentation av studentens egen forskning, och att recensera en annan students, från ett annat forskningsområde, poster och muntliga presentation. Kursen bidrar till forskarutbildningens mål att ge förmåga till att kommunicera resultat till samhället och att recensera andras akademiska arbete.

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • genomföra en populärvetenskaplig presentation av sin forskning i form av en poster,
 • komplettera sin posterpresentation på ett populärvetenskapligt evenemang med en kort, förberedd, muntlig sammanfattning, en s.k. elevator pitch,
 • kritiskt granska populärvetenskapliga posterpresentationer.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • att ta fram en populärvetenskaplig poster om studentens forskning,
 • att skriva ett kort designdokument (1-2 sidor) som förklarar den populärvetenskapliga posterns design och struktur,
 • att ta fram en kort (1-2 minuter) muntlig presentation som introducerar postern,
 • att skriva en kort kritisk granskning (1-2 sidor) av en annan students populärvetenskapliga poster, designdokument och muntliga presentation.

Kursupplägg

Postern kommer att visas och presenteras muntligt i en postersession vid en workshop eller liknande evenemang. Postersessionen kommer att vara tillgänglig för ett tillräckligt stort antal besökare från ett annat forskningsområde.

Under postersessionen kommer en annan student att studera och bedöma postern och dess muntliga presentation. Med detta och posterns designdokument som bas kommer den andra studenten att skriva en kritisk granskning.

Behörighet

Antagen som forskarstuderande.

Litteratur

Ingen.

Examination

 • EXA1 - Examination, 1,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

 • En poster som är tydlig, är begriplig för icke-experter, sammanfattar studentens forskning, och överensstämmer med designdokumentet.
 • En tydlig och koncis muntlig presentation som sammanfattar och väcker intresse för studentens poster.
 • En godkänd recension av en annan students poster, muntliga presentation och designdokument. Den kritiska granskningen måste lämnas in senast en vecka efter postersessionen.

Ges av

EECS/Programvaruteknik och datorsystem

Examinator

Christian Schulte <cschulte@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2015.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.