IF1603 Klassisk fysik, mekanik och våg 7,5 hp

Classical physics, mechanics and waves

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT20.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursen syftar till att ge studenterna grundläggande kunskaper och färdigheter inom Newtons mekanik, vågrörelselära och elektrostatik samt tillämpa dessa färdigheter på praktiska problem. Nedan följer en lista över specifika mål som studenterna ska uppfylla efter slutförd kurs:

Newtons mekanik:
- Tillämpa Newtons tre rörelselagar för enkla mekaniska system.
- Lösa enkla rörelseekvationer.
- Tillämpa lagen om den kinetiska energin och kraftmomentlagen.
- Lösa harmoniska svängningsproblem med och utan dämpning.
- Rita ut krafter och moment samt ställa upp rörelseekvationer och energisamband för en kropp.
- Använda rörelseekvationer och energisamband för att bestämma t e x hastighet och position som
funktion av tiden.

Vågrörelselära:
- Redogöra för och tillämpa de grundläggande skillnaderna mellan mekaniska och elektromagnetiska vågor.
- Relatera en verklig harmonisk eller sfärisk vågrörelse till dess matematiska beskrivning.
- Tillämpa grundläggande vågbegrepp som interferens, svävningar, diffraktion, stående vågor och polarisation.

Övergripande:
- Tillämpa allt ovanstående för att skapa beräkningsbara modeller av problemställningar hämtade ur verkligheten.
- För högre betyg krävs dessutom att allt ovanstående ska kunna tillämpas inom vitt skilda områden av vågrörelselära och mekanik. Detta inkluderar även tillämpningar som inte har diskuterats under kursens gång.
- Utveckla och fördjupa sin förståelse för grundläggande begrepp och metoder inom vetenskapen.
- Utföra och kritiskt bedöma resultatet av några fysikaliska experiment samt redovisa resultaten av dessa i en välskriven och koncis laborationsrapport.

Kursens huvudsakliga innehåll

Mekanik: Vektorer, krafter, inertialsystem, Newtons lagar, arbete, effekt, energi, centralrörelse, masscentrum, tröghetsmoment, partikelsystem och tyngdpunktsrörelse, linjära svängningar, harmoniska svängningar, dämpade svängningar.

Vågrörelselära: harmoniska och sfäriska vågor, vågutbredning, mekaniska vågor, intensitet, reflektion, stående vågor. Elektromagnetiska vågor, polarisation, interferens, diffraktion, lasrar, grundläggande geometrisk optik.

Behörighet

Allmän och särskild behörighet för civilingenjörsprogram.

Litteratur

“Sears and Zemansky's university physics : University physics”, R.A. Freedman, H.D. Young, A.L. Ford

Laborationsinstruktioner från kursansvarig. 

Instructions to laboratory exercises.

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Skriftlig tentamen samt laborationer.

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Examinator

Mats Ahmadi Götelid <gothelid@kth.se>

Övrig information

Kursen ersätts från och med HT 2017 av SK1108.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2014.
Examinationsinformation gäller från och med HT2014.