II2500 Processer för produktrealisering II 7,5 hp

Product Realization Processes II

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Generation av idéer, brainstorm- och samförståndsprocesser
 • Visualisering av produkter, modellering och protyputveckling
 • Samförståndsprocesser utanför ingenjörsgruppen
 • Affärsprocesser för produktutveckling
 • Kostnadsanalys
 • Kundanalys och marknadsföring
 • Teknisk projektledning
 • Resurshantering av mänskliga, materiella, pengar och tid
 • Effektiv kommunikation
 • Hantera misslyckande. Felanalys, hitta nya vägar konstruktivt.
 • Bygg på framgång för fortsatt produktutveckling och framsteg för gruppen

Lärandemål *

Processer för produktrealisering är en tvådelad kurs. Första delen omfattar processer, färdigheter och teknik som leder till realisering av kommersiella ICT-produkter. Studenterna kommer att bekanta sig med idégenerering, produktdesign, konstruktion av prototypmetode och vad som krävs för att visa att en potentiell produkt kan bli kommersiellt gångbar. Förutom de tekniska aspekterna av produktframtagning omfattar kursen även projektprocesser och -metoder.

Studenterna ska kunna arbeta med och hantera grupper av tekniska bidragsgivare, och processer för en effektiv tillämpning av teknisk utveckling i en företagsmiljö. Detta inkluderar förståelse och samarbete med olika aspekter av affärsverksamheter såsom marknadsföring och management. I den andra delen av kursen kommer studenterna tillämpa dessa kunskaper i produktutvecklingsgrupper. Förutom design och utveckling av en produktprototyp kommer studenten också öva teambuilding, samarbete mellan gruppmedlemmar med olika färdigheter och effektiv kommunikation. Gästföreläsande experter kommer att finnas med i flera specialområden.
     • Visa kommunikationsfärdigheter som uppfyller kraven på förvaltning av ett utvecklingsprojekt. Detta innebär att kunna analysera och förmedla såväl tekniskt som ekonomiskt innehåll.
     • Att kunna mäta och få uppgifter och genom att använda dessa data, analysera utvecklingen av produktens realisering. Kunna använda metoder att hantera riskbedömning, beredskapsplanering, felhantering och måluppfyllande.
    • att självständigt och under realistiska förhållanden slutföra ett konkret avgränsat produktutvecklingsprojekt

 • Att dokumentera arbetet i en systematisk rapport som beskriver vad som gjorts och visar att projektet produktutveckling på ett sätt som är läsbart av andra grupper.

     • Att muntligt presentera detta arbete med hjälp av tydliga och fullständig presentationmetoder och verktyg.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Högskolestudier motsvarande minst 120 hp inom teknik eller naturvetenskap, samt Engelska A.

Rekommenderade förkunskaper

II2300: Product Realization I.  Note that students from a wide range of techincal backgrounds or backgrounds in business related areas are welcome to take the course.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

All litteratur delas ut under kursens gång

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • PRO1 - Projekt, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Godkänd tentamen, TEN1, 3hp, Betyg A-F

Godkänt projekt, PRO1, 4.5 hp, Betyg A-F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Mark T Smith

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb II2500

Ges av

ICT/Elektronik

Huvudområde *

Informations- och kommunikationsteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mark T Smith (msmith@kth.se)