IK1550 Internetworking 6,0 hp

Internetworking

Kursen ger både praktiska och allmänna kunskaper om de protokoll som är grunden för Internet. Efter kursen bör du ha god kunskap om Internetprotokoll och arkitekturen hos internetteknologi. Du bör ha en allmän kunskap som hjälper dig att läsa forsknings och standardiserings dokument inom området.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

The course consists of 14 hours of lectures, 14 hours of recitation (övningar) and 40-100 hours of written assignment.

Topics

* What the Internet is and why it has proven to be so succesful.

* What protocols are required to allow internetworking (IP, TCP, UDP, ICMP, etc.)

* Understanding of TCP/IP protocol stack, layering, encapsulation and multiplexing

* IP Addressing, subnetting and resolution

* Transport protocols, including UDP and TCP

* Details of routing and routing protocols (RIP, BGP, OSPF)

* Autoconfiguration and naming (BOOTP, DHCP, DNS)

* Internet applications (VoIP, SMTP, etc)

* Multicasting, VPNs, Mobile IP, and security

* IPv6 and some differences with IPv4

Lärandemål *

This course will give both practical and general knowledge on the protocols that are the basis of the Internet. After this course you should have a good knowledge about Internet protocols and internetworking architecture. You should have a general knowledge aiding you in reading research and standardization documents in the area.

Learning Outcomes

Following this course a student should be able to:

* Understand the principles on which internetworking is based - which define the Internet (both what it is and why it has proven to be so succesful)

* Understand TCP/IP protocol stack, layering, encapsulation and multiplexing

o Understand multiplexing, demultiplexing, upward and downward multiplexing

o Encapsulation as used for Mobile IP, Virtual Private Networks (VPNs), IP security, ... and other tunnelling protocols

o Understand how information is encoded in headers and how the choice of this encoding and field size may effect the use and evolution of a protocol

o Understand how data is encoded in the body of a packet and how this may effect internetworking - especially in the presence of firewall and network address translators.

* Understand IP Addressing, subnetting and address resolution - including the interaction of protocols across layers

* Understand a number of higher layer protocols including the security risks and performance limitations of each

* Understand the basic details of routing and routing protocols (RIP, BGP, OSPF) - with an emphasis on their limitations and behaviors

* Understand autoconfiguration and naming (BOOTP, DHCP, DNS, DDNS, DNSsec, ENUM, ... ) - with an emphasis on risks, limitations, scaling, and evolution

* Understand the nature and pressures on the design and operations of internets - particularily on scaling, performance, delay bounds, due to new Internet applications (VoIP, streaming, games, peer-to-peer, etc.

* Understand the advantages and disadvantages of IPv6 (in comparison to IPv4)

* Read the current literature at the level of conference papers in this area.

o While you may not be able to understand all of the papers in journals, magazines, and conferences in this area - you should be able to read 90% or more of them and have good comprehension. In this area it is especially important that develop a habit of reading the journals, trade papers, etc. In addition, you should also be aware of both standardization activities, new products/services, and public policy in the area.

* Demonstrate knowledge of this area in writing.

By writing a paper suitable for submission to a trade paper or national conference in the area.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Grundläggande behörighet samt Matematik D, Fysik B och Kemi A

Rekommenderade förkunskaper

Nätverk och kommuikation (IK1203) eller likande kurs.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

James F. Kurose, Keith W. Ross: Computer Networking: A Top-Down Approach, 6th edition. ISBN-10: 0273768964, ISBN-13: 9780273768968. Pearson/Addison Wesley. 2012.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • PRO1 - Projekt, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

A written report:
The length of the final report should be ~7-8 pages (roughly 3,000 words) for each student
The report should clearly describe: 1) what you have done; 2) if you have done some implementation and measurements you should describe the methods and tools used, along with the test or implementation results, and your analysis.
The topic for the paper should be selected in consultation with the instructor.
Language: the report can be written in Swedish or English - (better feedback may be available if the report is written in English)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Gerald Q Maguire Jr

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IK1550

Ges av

ICT/Kommunikationssystem

Huvudområde *

Informationsteknik, Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Betygsskala

En mycket bra rapport bör vara antingen en mycket bra översikt eller presentera en ny idé, medan ett  utmärkt papper skall presentera en innovativ idé.

ECTS-betyg

  • För att få ett "A" måste du skriva ett utmärkt papper.
  • För att få ett "B" måste du skriva ett mycket bra papper, d.v.s. bör det vara antingen en mycket bra recension eller presentera en ny idé.
  • För att få ett "C" måste du skriva en uppsats som visar att du förstår de grundläggande idéerna bakom internetworking och att du förstår en (eller flera) särskilda aspekter på nivån för en genomsnittlig studerande på grundnivå i området.
  • För att få ett "D" måste du visa att du förstår de grundläggande idéerna bakom Internetworking, dock är din kunskapsnivå ytlig i ämnet för din rapport.
  • Om din rapport innehåller felaktigheter (exempelvis ofullständig referenser) blir betyget "E".
  • Om din rapport har stora felaktigheter blir betyget ett "F".

Om ditt papper är nära godkänt, men inte på godkänd nivå, kommer du att erbjudas möjlighet för komplettering, d.v.s. elever vars uppsats inte är godkänd kan lämna in en reviderad version av sin rapport som kommer att utvärderas.

Kursen utvärderas och utvecklas i enlighet med KTH:s policy för Kursanalys (se KTH-Handbok 2, Flik 14.1)