Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalIK2204 Avancerad internetteknik 9,0 hpAdministrera Om kursen

Nivå: Avancerad

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan IK2204 (HT 2008–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på kommunikationsprotokoll på nätverksnivå och på länknivåm tyngdpunkten ligger på generiska mekanismer på dessa två logiska kommuniktionsnivåer. För att ge en djupare förståelse av sådana mekanismer, utvärderas och jämförs designer av olika protokoll på dessa nivåe. Innehållet är inte begränsat till Ethernet och TCP/IP, som är de vanligast förekommande protokollen.

För att ytterligare illustrera olika principer och för att ge praktisk erfarenhet innehåller kursen, utöver teoretiska moment som föreläsningar, en uppsättning laborationer samt en projektuppgift.

Lärandemål

Teknologen kommer att ges en djup förståelse för kommunikationsprotokoll på nivå 2 (länknivå) och nivå 3 (nätverksnivå), samt praktisk erfarenhet av att konfigurera och hantera TCP/IP-nät.

Detta innebär att efter fullgjord kurs ska teknologen att kunna:

* beskriva funktioner hos olika nätverkselement samt förklara design- principer för protokoll på nivå 2 och 3 (som t.ex. bryggor/switchar, "spanning tree"-protokoll, "link-state routing"-protokoll, multicast, adresserings-strukturer).

* kritiskt utvärdera existerande samt nya designer för kommunikationsprotokoll i allmänhet och särskilt för protokoll på nivå 2 och 3, genom att använda sig av tekniska bedömningsgrunder som skalbarhet, robusthet och hanterbaret som bas för jämförelser.

* jämföra och förklara fördelar och nackdelar med olika protokollkonstruktioner, baserat på generella principer och studier av olika standarder för protokoll (som t.ex IP, Appletalk, IPX, CLNP, OSPF).

* designa, konfigurera och hantera TCP/IP-nät och tillhandahålla tjänster åt slutanvändare genom att primärt använda sig PC-hårdvara och Unix. Teknologen ska kunna konfigurera och beskriva följande tjänster:

- dynamisk addresstilldelning (DHCP)

- interna routing-protokoll

- "domain name system" (DNS)

- TCP/IP-baserade applikations-servers, som email och WWW

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Krav: Goda kunskaper i datakommunikation.
Exempelvis in grundläggande kurs i Internetworking (t.ex 2G1305, 2G1057).
Rekommenderat: erfarenhet av att arbeta i Unix-miljö.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Interconnections, Second Edition, Radia Perlman

Upplaga: 2nd edition Förlag: Addison Wesley År: 2000

ISBN: 0201634481

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Laboration, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • UPP1 - Uppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Kursen är uppdelad i tre moment och för slutbetyg krävs godkänt på alla tre
delmomenten:
* Skriftlig examen (A-F)
* Laborationer (U/G)
* Projektuppgift (U/G)
Slutbetyg sätts utifrån resultatet på skriftlig examen.
För betyg godkänt krävs att teknologen ska kunna beskriva och förklara design-principer för kommunikationsprotokoll som har gåtts igenom under kursen, samt kunna tillämpa dessa protokoll i praktiska TCP/IP-nät.
För högre betyg krävs att teknologen dessutom ska kunna kritiskt granska och utvärdera olika kommunikationsprotokoll samt jämföra och förklara för- och nackdelar med olika protokollkonstruktioner.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ICT/Kommunikationssystem

Huvudområde

Informations- och kommunikationsteknik, Informationsteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Hidell, Markus

Övrig information

Kursen utvärderas och utvecklas i enlighet med KTH:s policy för Kursanalys (se KTH-Handbok 2, Flik 14.1)