IK2215 Avancerad internetteknik 7,5 hp

Advanced Internetworking

Kursen fokuserar på Internets kommunikationsprotokoll och tyngdpunkten ligger på generiska mekanismer som används i dessa kommunikationsprotokoll. För att ge en djupare förståelse av sådana mekanismer, utvärderas och jämförs protokoll på flera olika nivåer i protokollstacken TCP/IP. För att ytterligare illustrera olika principer och för att ge praktisk erfarenhet innehåller kursen, utöver teoretiska moment som föreläsningar, en uppsättning laborationer samt en projektuppgift.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 TCOMM TIVNM för programstuderande

HT19 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT19 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10102

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Kista

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Markus Hidell <mahidell@kth.se>

 • Lärare

  Marco Chiesa <mchiesa@kth.se>

  Markus Hidell <mahidell@kth.se>

  Voravit Tanyingyong <voravit@kth.se>

 • Målgrupp

  SAP-studenter

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Teknologen kommer att ges en djup förståelse för kommunikationsprotokoll på olika nivåer, samt praktisk erfarenhet av att konfigurera och hantera TCP/IP-nät. Detta innebär att efter fullgjord kurs ska teknologen att kunna:

 • beskriva funktioner hos olika nätverkselement samt förklara design-principer för protokoll och funktioner på olika logiska nivåer (som t.ex. routrar, routing-protokoll, multicast, adresserings-strukturer).
 • jämföra och förklara fördelar och nackdelar med olika protokollkonstruktioner, baserat på generella principer och studier av olika standarder för protokoll.
 • kritiskt utvärdera existerande samt nya designer för kommunikationsprotokoll i allmänhet och särskilt för protokoll på nätverksnivå, genom att använda sig av tekniska bedömningsgrunder som skalbarhet, robusthet och hanterbaret som bas för jämförelser.
 • designa, konfigurera och hantera TCP/IP-nät och tillhandahålla tjänster åt slutanvändare genom att primärt använda sig PC-hårdvara och Unix. Teknologen ska kunna konfigurera och beskriva följande tjänster: - dynamisk addresstilldelning (DHCP) - interna routing-protokoll - "domain name system" (DNS) - TCP/IP-baserade applikations-servers, som email och WWW.
 • identifiera och beskriva exempel på hållbarhetsaspekter relaterade till ämnesområdet kommunikationssystem.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen fokuserar på kommunikationsprotokoll för Internet, och tyngdpunkten ligger på generiska mekanismer på de olika protokollen i protokollstacken TCP/IP. För att ge en djupare förståelse av sådana mekanismer, utvärderas och jämförs designer av olika protokoll på dessa nivåer. För att ytterligare illustrera olika principer och för att ge praktisk erfarenhet innehåller kursen, utöver teoretiska moment som föreläsningar, en uppsättning laborationer samt en projektuppgift.

Kursupplägg

Kursen består av tre olika delar: ett antal föreläsningar, laborationer och en projektuppgift.

Föreläsningarna täcker den teoretiska bakgrunden till de olika ämnen vi behandlar i kursen. Laborationerna ger en erfarenhet av hur de teoretiska koncepten används i praktiken. Syftet med projektuppgiften är att ge praktisk erfarenhet av hur man sätter upp ett mer komplext operatörsnät. Ni kommer att arbeta i projektgrupper för att lära och demonstrera hur man designar och konfigurerar ett ISP-nät (Internet Service Provider), inklusive vissa tjänster i nätet.

Behörighet

En grundläggande kurs i internetworking, t.ex. IK1552 Internetteknik 7,5 hp, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Erfarenhet av att arbeta i Unix-miljö.

Litteratur

Computer Networking, A Top-Down Approach: International Edition, Sixth Edition by James F. Kurose, Keith W. Ross

ISBN-13: 978-0-273-76896-8

ISBN-10: 0-273-76896-4

Examination

 • LAB1 - Laboration, 3,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

För betyg godkänt krävs att teknologen ska kunna beskriva och förklara design-principer för kommunikationsprotokoll som har gåtts igenom under kursen, samt kunna tillämpa dessa protokoll i praktiska TCP/IP-nät. För högre betyg krävs att teknologen dessutom ska kunna kritiskt granska och utvärdera olika kommunikationsprotokoll samt jämföra och förklara för- och nackdelar med olika protokollkonstruktioner.

Kursen är uppdelad i tre moment och för slutbetyg krävs godkänt på alla tre delmomenten:

 • Skriftlig examen (A-F)
 • Laborationer (P/F)
 • Projektuppgift (P/F)

Slutbetyg sätts utifrån resultatet på skriftlig examen.

Ges av

EECS/Kommunikation

Kontaktperson

Markus Hidell (mahidell@kth.se)

Examinator

Markus Hidell <mahidell@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.