Hoppa till huvudinnehållet

IK2514 Dimensionering och ekonomi för trådlösa bredbandsnät 7,5 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan IK2514 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Introduktion till tele-ekonomi;

 • Marknadsstruktur, typ av aktörer och affärsrelationer på telekommarknaderna.
 • Telekomreglering och olika reglerade marknader och tjänster.
 • Mobilkommunikationens historia (faser, teknik, standardisering).

Reglering av spektrum

 • Spectrum Management Regimes (Licensierat / Unlicensed - marknad / command & control).
 • Marknadsbaserade spektrumallokering spektrumauktioner.
 • Dynamisk / opportunistiska / "white space" spektrumtillgång.

Wireless Broadband Network dimensionering och installation

 • Deployment strategier och dimensionering principer, efterfrågan, spektrum och kapacitetsaspekter.
 • Kostnadsstrukturen för telekom-och bredbandsnät, operatörsexempel.
 • Capital & driftskostnader (CAPEX och OPEX), nuvärde, prisutjämning.

Mobiloperatörer

 • Översikt och prissättning av mobila tjänster, debitering och fakturering, prenumerationer.
 • Mobile Service förordning mobiloperatör konkurrens och strategisk planering.

Lärandemål

Kursens mål är att studenten skall kunna beskriva, konstruera och analysera trådlösa system, inte bara ur ett funktionellt och prestandamässigt perspektiv utan att också kunna ta hänsyn till exempelvis: systemarkitektur, tjänster, marknad, kostnadsstruktur och intäkter.

Det innebär att efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • beskriva och analysera telekommarknader i form av tjänster, marknadssegment och marknadsaktörer
 • beskriva grundläggande reglering av telekommarknaden och påverkan på konkurrensen och priser
 • göra en nätverksdesign för en viss efterfrågan, dimensioneringsprinciper, kostnader och resultat
 • modellera och analysera kostnadsstrukturen för en operatörs infrastruktur och tjänsteleveranskedjan
 • använda Business Modeling begrepp för att analysera operatörens marknader, tjänsteutbud och nätverks värde.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

 • IK2510 Wireless Networks eller motsvarande
 • kunskaper i eng B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

 • Anteckningar
 • Forskningsartiklar och utdelat material

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

 • Hemuppgifter INL1 3,0 HEC (P/F)
 • Lab om Operator business LAB1 1,5 HEC (P/F)
 • Projekt inklusive rapport och presentation PRO1 3,0 HEC (A-F)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jan Markendahl, janmar@kth.se

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.