Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Examensarbetet ska behandla ett intressant problem inom ämnesområdet. Uppgiftsställningen kan vara given och avgränsad på förhand. För att uppgiften ska godkännas som examensarbete måste det finnas intressanta frågeställningar från ämnesområdet att utreda. Arbetet måste bygga på vetenskaplig metodik och innehålla moment av utredning och analys. Implementeringsarbete kan vara del av arbetet och skall främst syfta till att verifiera uppställda modeller och teorier samt vara en tillämpning av vald metodik. Inga krav finns på att examensarbetet skall resultera i en färdig produkt. Omfattningen skall vara sådan att det framgår att examensarbetaren utfört minst 2.5 kvalificerade arbetsmånader.

I arbetet ingår att göra en noggrann specifikation och tidsplan för uppgiften, samt att söka och läsa in vetenskaplig och annan litteratur som är relevant för examensarbetet vilket redovisas i form av en förstudie. Arbetet redovisas skriftligt i en rapport och muntligt vid en offentlig presentation.

Examensarbetet utförs normalt individuellt. Examensarbete kan också utföras i par med annan student. Om examensarbetet utförs i par med annan student är det viktigt att, om möjligt, varje individs bidrag tydligt kan särskiljas för att rättvis betygssättning skall kunna ske.

Undervisningsspråk
Svenska eller engelska

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan IL120X (HT 2008–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Examensarbetet ska behandla ett intressant problem inom ämnesområdet. Uppgiftsställningen kan vara given och avgränsad på förhand. För att uppgiften ska godkännas som examensarbete måste det finnas intressanta frågeställningar från ämnesområdet att utreda. Arbetet måste bygga på vetenskaplig metodik och innehålla moment av utredning och analys. Implementeringsarbete kan vara del av arbetet och skall främst syfta till att verifiera uppställda modeller och teorier samt vara en tillämpning av vald metodik. Inga krav finns på att examensarbetet skall resultera i en färdig produkt. Omfattningen skall vara sådan att det framgår att examensarbetaren utfört minst 2.5 kvalificerade arbetsmånader.

I arbetet ingår att göra en noggrann specifikation och tidsplan för uppgiften, samt att söka och läsa in vetenskaplig och annan litteratur som är relevant för examensarbetet vilket redovisas i form av en förstudie. Arbetet redovisas skriftligt i en rapport och muntligt vid en offentlig presentation.

Examensarbetet utförs normalt individuellt. Examensarbete kan också utföras i par med annan student. Om examensarbetet utförs i par med annan student är det viktigt att, om möjligt, varje individs bidrag tydligt kan särskiljas för att rättvis betygssättning skall kunna ske.

Undervisningsspråk
Svenska eller engelska

Lärandemål

Studenten ska:

 • Kunna tillämpa relevanta kunskaper och färdigheter som förvärvats inom teknik/huvudområdet på ett väl definierat problem 
 • Inom givna ramar självständigt kunna analysera och diskutera komplexa frågeställningar, samt hantera större problem på grundnivå inom teknik/huvudområdet
 • Reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras resultat
 • Kunna dokumentera och presentera sitt arbete, för given målgrupp, med krav på struktur, formalia och språkhantering
 • Kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Examensarbetet utförs normalt inom det område som studenten läst som fördjupning eller kompetensinriktning. Detta är emellertid inget absolut krav. Avgörande för om studenten tillåts göra examensarbete inom ett område är om studenten av examinator bedöms ha tillräckliga förkunskaper för examensarbetet i fråga.

Examensarbete bör normalt utföras i tredje årskursen.

Rekommenderade förkunskaper

Examensarbetet utförs normalt inom det område som studenten läst som fördjupning eller kompetensinriktning. Detta är emellertid inget absolut krav. Avgörande för om studenten tillåts göra examensarbete inom ett område är om studenten av examinator bedöms ha tillräckliga förkunskaper för examensarbetet i fråga.

Examensarbete bör normalt utföras i tredje årskursen.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • XUP1 - Förstudie, 4,0 hp, betygsskala: P, F
 • XUP2 - Genomförande, 8,0 hp, betygsskala: P, F
 • XUP3 - Skriftlig rapport, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • XUP4 - Presentation och opponering, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • XUP5 - Examensuppgift, 15,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Kursen kan antingen redovisas som ett moment om 15 hp eller i en sekvens av moment enligt följande:

 • Förstudie, 4 hp
 • Genomförande, 8 hp
 • Skriftlig rapport, 2 hp
 • Presentation och opponering, 1 hp

Betyg sätts på en helhetsbedömning enligt de KTH-gemensamma bedömningsgrunderna. Slutbetyg sätt enligt följande:

Modellen utgår ifrån att de tre bedömningsgrunderna Process, Ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll samt Presentation ges vardera omdömet Utmärkt, Bra, Tillräckligt eller Underkänt med poängsättningen 3p, 2p, 1p resp. 0p.

Omdöme:

 • Process
  (Utmärkt 3p, Bra 2p, Tillräckligt 1p, Underkänt 0p)
 • Ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll
  (Utmärkt 3p, Bra 2p, Tillräckligt 1p, Underkänt 0p)
 • Presentation
  (Utmärkt 3p, Bra 2p, Tillräckligt 1p, Underkänt 0p)

Övriga krav för slutbetyg

Bedömningsgrundernas summapoäng utgör grund för betygen A-F enligt betygstabell nedan. För godkänt betyg (E eller högre) krävs minst bedömningen Tillräckligt i samtliga bedömningsgrunder.

 • Betyg A, 8-9p
 • Betyg B, 7p
 • Betyg C, 6p
 • Betyg D, 5p
 • Betyg E, 3-4p
 • Betyg F, 0-2p

Examinator kan efter helhetsbedömning sänka eller höja betyget ett steg utifrån denna tabell.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Anders Västberg

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IL120X

Ges av

ICT/Informations- och kommunikationsteknik

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Sjögren, Anders