IL222X Examensarbete inom elektronik- och datorsystem, avancerad nivå 30,0 hp

Degree Project in Electronic- and Computer Systems, Second Cycle

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Studenten ska:

 • Kunna tillämpa relevanta kunskaper och färdigheter som förvärvats inom teknik/huvudområdet på ett givet problem
 • Inom givna ramar, även med begränsad information, självständigt kunna analysera och diskutera komplexa frågeställningar, samt hantera större problem på avancerad nivå inom teknik/huvudområdet
 • Reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras vetenskapliga resultat
 • Kunna dokumentera och presentera sitt arbete, för given målgrupp, med högt ställda krav på struktur, formalia och språkhantering
 • Kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens
 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT00.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Studenten ska:

 • Kunna tillämpa relevanta kunskaper och färdigheter som förvärvats inom teknik/huvudområdet på ett givet problem
 • Inom givna ramar, även med begränsad information, självständigt kunna analysera och diskutera komplexa frågeställningar, samt hantera större problem på avancerad nivå inom teknik/huvudområdet
 • Reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras vetenskapliga resultat
 • Kunna dokumentera och presentera sitt arbete, för given målgrupp, med högt ställda krav på struktur, formalia och språkhantering
 • Kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens

Kursens huvudsakliga innehåll

Examensarbetet skall behandla ett intressant problem inom ämnesområdet. För att uppgiften skall godkännas som examensarbete måste det finnas intressanta frågeställningar inom ämnesområdet att utreda. Arbetet skall bygga på vetenskaplig metodik och tyngdpunkten av arbetet bör omfatta moment av utredning och analys. Implementeringsarbete kan ingå som del av arbetet men bör vara av underordnad betydelse och främst syfta till att verifiera uppställda modeller och teorier samt vara en tillämpning av vald metodik. Inga krav finns på att examensarbetet skall resultera i en färdig produkt. Omfattningen skall vara sådan att det framgår att examensarbetaren utfört minst fem kvalificerade arbetsmånader.

I arbetet ingår att göra en noggrann specifikation och tidsplan för uppgiften, samt att söka och läsa in vetenskaplig och annan litteratur som är relevant för examensarbetet vilket redovisas i form av en förstudie. Arbetet redovisas skriftligt i en rapport och muntligt vid en offentlig presentation.

Examensarbetet utförs normalt individuellt. Examensarbete kan också utföras i par med annan student. Om examensarbetet utförs i par med annan student är det viktigt att, om möjligt, varje individs bidrag tydligt kan särskiljas för att rättvis betygssättning skall kunna ske.

Undervisningsspråk
Svenska eller engelska

Behörighet

Examensarbetet utförs normalt inom det område som studenten läst som fördjupning eller kompetensinriktning. Detta är emellertid inget absolut krav. Avgörande för om studenten tillåts göra examensarbete inom ett område är om studenten av examinator bedöms ha tillräckliga förkunskaper för examensarbetet i fråga.

Examensarbete bör normalt utföras i femte årskursen på civilingenjörsprogram eller som avslutning på masterprogram.

Rekommenderade förkunskaper

Examensarbetet skall behandla ett intressant problem inom ämnesområdet. För att uppgiften skall godkännas som examensarbete måste det finnas intressanta frågeställningar inom ämnesområdet att utreda. Arbetet skall bygga på vetenskaplig metodik och tyngdpunkten av arbetet bör omfatta moment av utredning och analys. Implementeringsarbete kan ingå som del av arbetet men bör vara av underordnad betydelse och främst syfta till att verifiera uppställda modeller och teorier samt vara en tillämpning av vald metodik. Inga krav finns på att examensarbetet skall resultera i en färdig produkt. Omfattningen skall vara sådan att det framgår att examensarbetaren utfört minst fem kvalificerade arbetsmånader.

I arbetet ingår att göra en noggrann specifikation och tidsplan för uppgiften, samt att söka och läsa in vetenskaplig och annan litteratur som är relevant för examensarbetet vilket redovisas i form av en förstudie. Arbetet redovisas skriftligt i en rapport och muntligt vid en offentlig presentation.

Examensarbetet utförs normalt individuellt. Examensarbete kan också utföras i par med annan student. Om examensarbetet utförs i par med annan student är det viktigt att, om möjligt, varje individs bidrag tydligt kan särskiljas för att rättvis betygssättning skall kunna ske.

Undervisningsspråk
Svenska eller engelska

Litteratur

Examination

 • XUP1 - Förstudie, 6,0, betygsskala: P, F
 • XUP2 - Genomförande, 15,0, betygsskala: P, F
 • XUP3 - Skriftlig rapport, 7,0, betygsskala: P, F
 • XUP4 - Presentation och opponering, 2,0, betygsskala: P, F
 • XUP5 - Examensuppgift, 30,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Kursen kan antingen redovisas som ett moment om 30 hp eller i en sekvens av moment enligt följande:

 • Förstudie, 6 hp
 • Genomförande, 15 hp
 • Skriftlig rapport, 7 hp
 • Presentation och opponering, 2 hp

Betyg sätts på en helhetsbedömning enligt de KTH-gemensamma bedömningsgrunderna. Slutbetyg sätt enligt följande:

Modellen utgår ifrån att de tre bedömningsgrunderna Process, Ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll samt Presentation ges vardera omdömet Utmärkt, Bra, Tillräckligt eller Underkänt med poängsättningen 3p, 2p, 1p resp. 0p.

Omdöme:

 • Process
  (Utmärkt 3p, Bra 2p, Tillräckligt 1p, Underkänt 0p)
 • Ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll
  (Utmärkt 3p, Bra 2p, Tillräckligt 1p, Underkänt 0p)
 • Presentation
  (Utmärkt 3p, Bra 2p, Tillräckligt 1p, Underkänt 0p)

Krav för slutbetyg

Bedömningsgrundernas summapoäng utgör grund för betygen A-F enligt betygstabell nedan. För godkänt betyg (E eller högre) krävs minst bedömningen Tillräckligt i samtliga bedömningsgrunder.

 • Betyg A, 8-9p
 • Betyg B, 7p
 • Betyg C, 6p
 • Betyg D, 5p
 • Betyg E, 3-4p
 • Betyg F, 0-2p

Examinator kan efter helhetsbedömning sänka eller höja betyget ett steg utifrån denna tabell.

Ges av

ICT/Informations- och kommunikationsteknik

Kontaktperson

Rönngren, Robert ; Sjögren, Anders

Examinator

Anders Västberg <vastberg@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2008.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.