Hoppa till huvudinnehållet

IM2658 Experimentella metoder - Bulk 6,0 hp

This course will give an advanced level introduction to a variety of experimental techniques that are used for the evaluation of properties of bulk nanostructured materials.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan IM2658 (HT 2008–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

An introduction to bulk nanostructured materials and nanocomposites will be presented. This course aims at teaching the students underlying principles of analytical techniques that are commonly used for the evaluation of bulk properties of materials. These include surface analysis technique FTIR spectroscopy; optical properties evaluation by UV-Vis spectroscopy; crystallographic phase identification by XRD; thermal properties evaluation using TGA and DSC; microstructure investigation by Electron microscopy (SEM and HRTEM); surface area analysis by BET surface area analyzer; electrical property measurement using four-probe technique; magnetic properties by VSM and mechanical properties using indenters.

Lärandemål

After a successful completion of the course, students should be able to:

 • Describe techniques used for the evaluation of surface properties of materials.
 • Explain the underlying principle of means of detection/signal generation for surface analysis techniques.
 • Name and describe techniques used for structural characterization of materials.
 • Name and describe techniques used for investigation of thermal properties of materials.
 • Name and describe techniques used for microstructure investigation of materials.
 • Name and describe techniques used for magnetic characterization of materials.
 • Name and describe techniques used for investigation of optical properties of materials.
 • Name and describe techniques used for investigation of magnetic properties of materials.
 • Interpret analysis results from an FT-IR spectrum.
 • Interpret XRD results and relate it to homogeneity of material.
 • Interpret TGA thermogram, indicating corresponding physical/chemical changes.
 • Interpret DSC thermogram, indicating corresponding physical/chemical changes.
 • Interpret magnetic behavior of the material from VSM measurement.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Good knowledge about physics and chemistry courses according to the study plan.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Lecture notes and handouts.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laboration, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TUT1 - Inlämningsuppgift, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Evaluation of the course will be based on two assignments, two lab exercises and a final exam. Details of grading are as follows: 

2 Assignments x 1 hp:                2 hp

2 Lab Exercises x 1 hp:              2 hp

Final Exam:                                2 hp 

Further instructions will be given at the course start.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Muhammet Toprak

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IM2658

Ges av

ICT/Materialfysik

Huvudområde

Fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Muhammet Toprak

Övrig information

Language of instruction:         English