IS3202 Datorsystemarkitektur 10,0 hp

Computer Systems Architecture

Det övergripande målet med kursen är att ge kunskaper och insikter i konstruktionen av moderna datorer, särskilt processorkonstruktionen inbegripet parallella beräkningsenheter och avancerade minneshierarkier.

Dessutom ska studenten kunna planera och genomföra en enklare forskarstudie inom området för kursen.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att ge kunskaper och insikter i konstruktionen av moderna datorer, särskilt processorkonstruktionen inbegripet parallella beräkningsenheter och avancerade minneshierarkier.

Studenten skall för godkänt betyg efter fullgjord kurs kunna:

* redogöra för de basala kvantitativa principerna vid konstruktion av datorer,

* förklara uppbyggnad och funktion hos en mikroprocessor med parallella beräkningsenheter och dynamisk schemaläggning av instruktioner,

* förklara uppbyggnad och funktion för en minneshierarki till ovan nämnda mikroprocessor,

* förklara uppbyggnad och funktion hos en multikärneprocessor med delad fysisk adressrymd,

* identifera och förutse programbeteende som gynnas av en viss mikroarkitektur hos en processor,

* konstruera ett enkelt parallellt program med delat minne och förklara dess prestanda på en given processorarkitektur med multipla kärnor,

* beskriva hur simulering kan användas för utvärdering av olika arkitekturalternativ,

* föreslå och motivera en förändring i en processorarkitektur som har potential till att förbättra prestanda med bibehållen effektförbrukning,

* föreslå och motivera en förändring i en processorarkitektur som har potential till att minska effektförbrukningen med bibehållen prestanda

Dessutom ska studenten kunna planera och genomföra en enklare forskarstudie inom området för kursen.

Kursens huvudsakliga innehåll

• Minneshierarkier, maskinvara för virtuellminneshantering och minnesskydd.

• Program- och maskinvarumetoder för utnyttjande av instruktionsnivåparallellitet.

• Orientering om trådnivåparallelitet och maskinvarumetoder för utnyttjande av trådnivåparallelitet.

• Orientering om delat minne och cachekoherens.

Behörighet

Kursen IS1200 eller motsvarande kunskaper.

Rekommenderade förkunskaper

Kursen IS1200 eller motsvarande kunskaper.

Litteratur

Computer architecture: A quantitative approach, John Hennessy, David Patterson

Upplaga: Fourth edition Förlag: Morgan Kaufmann År: 2006

ISBN: 0-12-370490-1

Laborationshandledningar, artiklar m.m. som distribueras via kursens webbplats.

Laboration manuals, articles etc. distributed through the course web site.

Examination

  • EXA1 - Examination, 10,0, betygsskala: P, F

Laborationer på egen dator

Forskningsrapport

Laborationerna kan komma att redovisas muntligt eller skriftligt. Kamratgranskning av skriftliga laborationsrapporter kan komma att användas. Alla skriftligt inlämnade rapporter kontrolleras för plagiat.

Betygsskala: P/F 

Ges av

EECS/Programvaruteknik och datorsystem

Kontaktperson

Mats Brorsson, matsbror@kth.se

Examinator

Mats Brorsson <matsbror@kth.se>

Övrig information

Undervisningsspråk:Engelska

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2010.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.