IV1200 Systemmodellering och simulering 7,5 hp

System Modelling and Simulation

Nivå: Avancerad

Syftet med kursen är att ge en grundläggande förståelse och kunskap om metoder, tekniker och verktyg för modellering, simulering och analys av komplexa system som kommunikations- och datornät.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

- grundläggande begrepp i händelsestyrd simulering

- klassificering av simuleringsmodeller

- design av DES system

- generering av slumptalssekvenser

- indata modellering

- verifiering och validering av simuleringsmodeller

- utdata analys

- inledning i parallell- och distribuerad simulering

- inledning i experiment design

Lärandemål *

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

1. Förklara grundläggande begrepp i modellering och simulering

2. Klassificera simuleringsmodeller och ange praktiska exempel

3. Konstruera en simuleringsmodell för given data

4. Generera och testa slumptalssekvenser

5. Analysera utdata från en simulering och testa dess validitet

6. Förklara olika metoder i parallell och distribuerad simulering

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

- Kurs i programmering som ID1004 Objektorienterad programmering 7.5 hp eller motsvarande kurs

- SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6 hp eller motsvarande kurs

Rekommenderade förkunskaper

- inledande kurs i datalogi
- inledande kurs i matematisk statistik
- bra kunskap i ngt programmeringsspråk (C, C++, eller Java)

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kursbok:

Discrete-Event System Simulation , Jerry Banks, John S. Carson II, Barry L. Nelson and David M. Nicol

Upplaga: 5th Edition Förlag: Pearson Education, Inc År: 2010

Övrig litteratur

- Simulation Modeling and Analysis (3rd Edition). Averill M. Law, W. David Kelton, McGraw-Hill 2000

- Discrete-Event Simulation, A First Course. Larry H Leemis, Stephen K. Park, published by Prentice Hall 2006

- Simulation With Arena, (4th Edition). David Kelton, Randall P. Sadowski, and David T. Sturrock , McGraw-Hill 2007

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • LAB1 - Laborationskurs, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Kursen består av en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen ger 4.5p och betygsätts (A-F) med en skriftlig tenta. För godkänt betyg ska du kunna målen 1 - 4 . För högre betyg ska du dessutom uppfylla målen 5 och 6.
Den praktiska delen består av 2 inlämningsuppgifter .

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Mihhail Matskin

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IV1200

Ges av

ICT/Programvaruteknik och Datorsystem

Huvudområde *

Informationsteknik, Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mihhail Matskin

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Kursen utvärderas och utvecklas i enlighet med KTH:s policy för Kursanalys (se KTH-Handbok 2, Flik 14.1)
kursansvarig och föreläsare: Rassul Ayani (ayani at kth.se)
Kursassistent: Farzad Kamrani (krasch at kth.se)