Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursen ger fördjupade kunskaper om begrepp, moderna metoder och hjälpmedel för specificering, analys, utformning och förvaltning av informationssystem.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan IV2007 (HT 2009–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen handlar om hur organisatoriska informationssystem stödjer organisationens värdekedja (eng. value chain) och försörjningskedja (eng. supply chain). Olika arkitekturer för organisatoriska informationssystem behandlas och en viktig distinktion görs mellan ERP-system och EAI-lösningar. Organisatoriska konsekvenser för olika arkitekturer diskuteras. Kursen introducerar ett antal moderna organisatoriska modelleringstekniker baserat på lingvistikiska instrument och ekonomiska ontologier. Kursen fördjupar sig i målmodellering, organisatorisk modellering och processmodellering. Kursen visar hur organisatorisk modellering stödjer framtagandet av krav för organisatoriska informationssystem.

Lärandemål

Det övergripande kursmålet är att skapa förståelse för analys, design och användning av intra- och inter-organisatoriska informationssystem med hjälp av verksamhetsmodellering.
Denna förståelse betyder att studenten efter kursens slut skall kunna:
1. förklara och värdera centrala begrepp avseende intra- och inter-organisatoriska informationssystem, särskilt avseende deras funktionalitet, arkitektur, utveckling, användning och konsekvenser
2. analysera och utforma målmodeller som beskriver en organisations mål och de medel som används för att uppnå målen
3. analysera och utforma affärs- och värdemodeller för såväl enskilda organisationer som nätverk av organisationer som fokuserar på produktion, transformering och utbyte av resurser
4. analysera och utforma processmodeller inklusive aktörer, information, kontrollflöden och resursaspekter
5. utforma och värdera organisatoriska verksamheter och deras informationssystem med hjälp av verksamhetsmodellering
6. sammanfatta, tillämpa och värdera resultat ur aktuell vetenskaplig litteratur inom kursens område

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående studenter: 

Godkänd kurs i grundläggande databasteknik: 2I1100/2I1104/IV1008 "Informationssystem och databasteknik" eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Goda kunskaper i systemutveckling, Unified Modeling language (UML) och databaser

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Preliminary:

Pavel Hruby: Model-Driven Design using Business Patterns, Springer, 2006, 35403-01542 -

Artikelsamling 

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Betygskriterier:
http://docs.google.com/Doc?id=dm8b2qw_97f2gdm5

Övriga krav för slutbetyg

För att bli godkänd på kursen måste både tentamen och inlämningsuppgift vara godkända. Kursbetyget baseras på betyget på den skriftliga tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Paul Johannesson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IV2007

Ges av

ICT/Systemvetenskap (SU)

Huvudområde

Industriell ekonomi, Informationsteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Gudrun Jeppesen-Neve, gudrun@dsv.su.se, 08-16 16 53

Övrig information

Kursen ges till civilingenjörer och masterstudenter. Ges både på svenska och engelska.