IV2017 Interoperabilitet hos verksamhetssystem och tjänster 7,5 hp

Interoperability of Enterprise Systems and Services

Nivå: Avancerad

Interoperabilitet i verksamhetsapplikationer kan definieras som möjligheten för ett system eller produkt at fungera ihop med andra system eller produkter utan speciell inblandning av kunder eller användare. Möjligheten att interagera och utbyta information med internt och externt är en nyckelaspekt i alla verksamheter. Det är grundläggande om man skall kunna producera varor och tjänster snabbt och med låg kostnad medan man behåller hög kvalitet och anpassbarhet. Det finns både tekniska och icke-tekniska hinder som måste övervinnas. Det finns flera ansatser som siktar på att lösa alla relaterade problem. Kursen tittar på de olika angreppssätten och jämför dessa. Kursen fokuserar lite extra på en av de mest sprida och omtalade teknologierna, nämligen Web Services. Studenterna för praktiskt experimentera med Web Services och komma fram till egna slutsatser.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Requirements for Interoperability
Current Issues and state of the art
Information Interoperability
Ontologies
The Semantic Web
OWL, RDF
Tools : Protege Ontology Editor
Some Semantic Web Applications : Study and Review
Practical Case Study

<>

Lärandemål *

The overall learning goal of this course is that students shall be able to identify, apply and evaluate interoperability techniques and methods for supporting interoperability between information systems and enterprises, using ontology and semantic web.

The specific learning goals for this course are (in English):
1. The student shall be able to explain the need for interoperability between enterprises.
2. The student shall be able to explain the different levels of interoperability as well as different kinds of interoperability.
3. The student shall be able to analyze, evaluate and select appropriate methods, technologies and tools from current state of the art research to support interoperability, specifically focusing on semantic interoperability.
4. The student shall be able to define and construct RDF conceptual graphs from a given domain description.
5. The student shall be able to build a conceptual model of given domain from natural language description.
6. The student shall be able to compare and analyse between RDF conceptual graphs and other conceptual modeling languages like UML.
7- The student shall be able to assess and summarize the Semantic Web and its applications.
8. The student shall be able to analyse,model and represent domain knowledge as an ontology using ontology representation languages like OWL.
9. The student shall be able to represent and model simple business constraints as axioms using representation language like DL .
10. The student shall be able to choose and use appropriate ontology design and development methods in the design of abovementioned domain ontology.
11. The student shall be able to implement an ontology using ontology development environments like Protégé.  

Kursupplägg

The course consists of lectures, lessons, seminars and supervision opportunities (one for the case study and one for the individual research paper). The course literature shall comprise of a recommended selection of articles, applications and other material.
It is expected that the student shall study and be prepared with the literature and assignments , before each Seminar session.
The lectures shall cover:
1. Introduction to Interoperability.Need for interoperability.
2.Introduction to Semantic Web, RDF.
3. Reviewing OWL. Protege Ontology Editor
4. Ontology. Design and Development Methodologies.
5. Knowledge Management, Ontology, Enterprise Interoperability

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

For single course students: 

It is expected that the student shall have knowledge in the following areas:
Enterprise Systems Modelling, corresponding to 2I1228/IV2007 and database methodology including XML

Rekommenderade förkunskaper

It is expected that the student shall have knowledge in the following areas:
Enterprise Systems Modelling, corresponding to 2I1228/IV2007, and Database methodology including XML

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Compendium of selected research articles.

optional :

1. Semantic Web Primer, by Grigoris Antoniou, Frank van Harmelen.

2. ontological engineering. Asuncion Gomez-perez, Mariano Fernández-López, Oscar Corcho. Published in November 2003 by Springer Verlag as part of the Advanced Information and Knowledge Processing series.

ISBN 1-85233-551-3 .

Approx. 415 pp. 75 illus., hardcover; includes bibliographical references and index.

Compendium of selected research articles.

optional :

1. Semantic Web Primer, by Grigoris Antoniou, Frank van Harmelen.

2. ontological engineering. Asuncion Gomez-perez, Mariano Fernández-López, Oscar Corcho. Published in November 2003 by Springer Verlag as part of the Advanced Information and Knowledge Processing series.

ISBN 1-85233-551-3 .

Approx. 415 pp. 75 illus., hardcover; includes bibliographical references and index.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 4,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Assignment, 4,5 hp, grading scale pass/fail (P/F)

Written exam, 3 hp, grading scale A/B/C/D/E/Fx/F

Övriga krav för slutbetyg *

To pass the course, the student needs to pass on the assignment/s as well as the written exam. Course grade is based on the grade on the written exam.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Paul Johannesson

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ICT/Systemvetenskap (SU)

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Paul Johannesson, pajo@dsv.su.se, 08-16 16 71

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Kursen utvärderas och utvecklas i enlighet med KTH:s policy för Kursanalys (se KTH-Handbok 2, Flik 14.1)