Hoppa till huvudinnehållet

IV2020 Network Security 7,5 hp

An advanced course on security mechanisms in distributed information systems.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan IV2020 (HT 2008–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

SYLLABUS
Digital signatures
Public-Key Infrastructure (PKI) and Trusted Third Party (TTP)
Message authentication
Network authentication (Kerberos)
Email security
VPN technology (IPSec)
WWW security (SSL/TLS/SET)
Security in Web services

Lärandemål

Vid avklarat kurs ska studenterna:
1) Ha en bred och djupgående förståelse av säkerhetsrelaterade hot, mekanismer, protokoller och tjänster i datanätverk.
2) Kunna analysera och evaluera implementationen och funktionaliteten av nätverksapplikationer samt kunna bedöma deras tillämplighet från säkerhetssynpunkt.
3) Kunna designa och implementera applikationer som använder eller tillämpar säkerhetstjänster i datornätverk.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Basic course in data/computer security, for example 2I1030, 2I1501/IV2018, 2I1278, 2I1273 or IV2036.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

  • Charles Kaufman, Radia Perlman, Mike Speciner, Radia Perlman, Mike Speciner: Network Security: Private Communication in a Public World (Upplaga: senaste), Pearson Education, 0-13-046019-2

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Project, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Examination, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Projektuppgift, (PRO1) 1,5 hp, betygsskala Pass/Fail
Skriftlig tentamen, (TEN1) 6 hp, betygsskala A/B/C/D/E/Fx/F

Övriga krav för slutbetyg

Slutligt kursbetyg baseras på betyget på den skriftliga tentamen, förutsatt att projektuppgiften blivit godkänd (P).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Sead Muftic

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IV2020

Ges av

ICT/Kommunikationssystem

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Sead Muftic (sead@kth.se)

Övrig information

Denna kurs ersätts fr o m hösten 2011 med kursen IK2206