Inför kursvalIV2029 Global IT-management 7,5 hpAdministrera Om kursen

Abstract
The Global IT Management course aim is to put emphasis on information and communications technologies (ICT) support in globalization and companies that operates in a global business environment.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

The main course topics are:
- The global manager’s environment: assessing the environment - political, economic, legal, technological
- The cultural context of global management: understanding the role of culture
- Global alliances and strategy implementation
- Global organization: structure and control systems
- Organizing IT
- The Role of Chief Information Officer
- Corporate IT strategies in the global economy
- Managing change through IT
- Global IT architecture
- Outsourcing and offshoring of IT and IS

Lärandemål *

The Global IT Management course aim is emphasis on information and communications technologies (ICT) support in globalization and companies that operates in a global business environment.
After the course the student will be able to:
- Explain the assessment process of the political, economic, legal and technological environment in which a global company will operate.
- Explain the cultural context of global management, global alliances and strategy implementation and global organization structure and control systems.
- Analyze the IT organization, IT architecture and IT strategy implemented in a global company.
- Analyse the role and responsibilities of a Chief Information Officer in a global company.
- Analyse the barriers a Chief Information Officer is facing today in managing global IT resources.
- Explain how to manage change through IT and why companies are outsourcing and offshoring IS/IT.

Kursupplägg

Teaching hours = 41 hours (16 hours for lectures+25 hours for team project).

The lectures and seminars will be held in English.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Eligibility for single course applicants not enrolled in a KTH programme:

  • A BSc degree within Business Administration, Economics, Natural Sciences, Technology or equiv and
  • documented proficiency in English B or equivalent.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

None

Kurslitteratur

Preliminary:

  • Jerry N. Luftman: Managing the Information Technology Resource: Leadership in the Information Age, Prentice Hall, 2004, 0-13-035126-1
  • Helen Deresky: International Management: Managing Across Borders and Cultures (Upplaga: 6ed.), Prentice Hall, 2008, 0130619647

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • PRO1 - Projekt, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

The examination of the course consists in individual assignments (3 ECTS) and a team project (4.5 ECTS).
The final grade will be based upon the average grade of the individual assignments and the team project (report and presentation).
Individual assignments (assignments and case studies)
Grade A:
The student has responded correctly to at least 90 % from all the questions from the assignments and has done a well performed analysis and received a grade of Pass for the case study.
Grade B:
The student has responded correctly to at least 80 % from all the questions from the assignments and has done a well performed analysis and received a grade of Pass for the case study.
Grade C:
The student has responded correctly to at least 70 % from all the questions from the assignments and has done a well performed analysis and received a grade of Pass for the case study.
Grade D:
The student has responded correctly to at least 60 % from all the questions from the assignments and has done a well performed analysis and received a grade of Pass for the case study.
Grade E:
The student has responded correctly to at least 50 % from all the questions from the assignments and has done a well performed analysis and received a grade of Pass for the case study.
Grade F:
The student has not responded correctly to at least 50 % from all the questions from the assignments and has received a grade of Fail for the case study.
Group assignment (team project report and oral presentation)
Grade A:
The study is covering all the topics from the team project description. An excellent oral presentation of the results of the team project report. Well use of the methodology. An excellent conducted analysis of data. An excellent convincing scientific argumentation. Impeccable format. Large exactitude in writing, referencing and list of references.
Grade B:
The study is covering all the topics from the team project description. A very good oral presentation of the results of the team project report. Well use of the methodology. A very good conducted analysis of data. A very good convincing scientific argumentation. Impeccable format. Large exactitude in writing, referencing and list of references.
Grade C:
The study is covering all the topics from the team project description. A good oral presentation of the results of the team project report. Appropriate use of the methodology. A good conducted analysis of data. A good convincing scientific argumentation. Exactitude in writing, referencing and list of references.
Grade D:
The study is covering all the topics from the team project description. A sufficient oral presentation of the results of the team project report. Appropriate use of the methodology. A sufficient conducted analysis of data. A sufficient convincing scientific argumentation. Sufficient theoretical discussion and argumentation. No larger flaws in format, writing, referencing and list of references.
Grade E:
The study is covering all the topics from the team project description. A nearly sufficient oral presentation of the results of the team project report. Appropriate use of the methodology. A nearly sufficient conducted analysis of data. A nearly sufficient convincing scientific argumentation. A nearly sufficient theoretical discussion and argumentation. No larger flaws in format, writing, referencing and list of references.
Grade F:
The study is not covering all the topics from the team project description. A very weak oral presentation of the results of the team project report. Inappropriate use of the methodology. A very weak conducted analysis of data. Theoretical discussion and argumentation is lacking. Flaws in format writing, referencing and list of references.
Whole course
Grade A:
Requires an overall average grade over 90% of the individual assignments grade and the group assignment grade.
Grade B:
Requires an overall average grade over 80% of the individual assignments grade and the group assignment grade.
Grade C:
Requires an overall average grade over 70% of the individual assignments grade and the group assignment grade.
Grade D:
Requires an overall average grade over 60% of the individual assignments grade and the group assignment grade.
Grade E:
Requires an overall average grade over 50% of the individual assignments grade and the group assignment grade.
Grade F:
In case that a student has received a grade of F on individual assignments or on group assignment.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Lazar Rusu

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IV2029

Ges av

ICT/Systemvetenskap (SU)

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Lazar Rusu, lrusu@dsv.su.se, 08-16 16 69

Övrig information

Supplementary information
All course literature is in English