Hoppa till huvudinnehållet

IV2030 Hantering av IT-stödd förändring 7,5 hp

The Management of IT-enabled Change course will focus on how to effectively manage change and understand the organizational change, the IT role in design of work, business models development and business process change in order to increase the organization's business performance.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan IV2030 (HT 2007–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Organizations and organizational effectiveness
 • Types and forms of organizational change
 • Management of change
 • Organizational impacts of IT use
 • IT and the design of work
 • IT and changing business processes
 • IT in business model development
 • Organizational transformation with IT
 • Mobile computing and applications
 • Organizational applications: Customer Relationship Management, Supply Chain Management, and Enterprise Resource Planning

Lärandemål

After the course the student will be able to:

 • Explain the need for organizational change and types and forms of organizational change.
 • Analyze how to plan, organize and implement the organizational change.
 • Identify how IT can assist the organizational transformation.
 • Analyze the IT role in design of work, business models development and changing business processes.

The students will have also the opportunity to learn and enhance more their knowledge during their team project work by analyzing different case studies related to information technologies use in organizational change.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Basic knowledge in information systems/information technology.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Main Textbooks:

 • Gareth R. Jones, Organisational Theory, Design, and Change, International ed, 5/E, Prentice Hall, 2006
 • Keri E. Pearlson, Carol. S. Saunders, Managing and Using Information Systems. A Strategic Approach, 3ed, John Wiley & Sons 2006
 • Efraim Turban, Ephraim McLean, James Wetherbe, Information Technology for Management, 5th edition, John Wiley & Sons, 2006

Additional books:

 • Jerry N. Luftman, Christine V. Bullen, Donald Liao, Elby Nash, Carl Neumann, Managing the Information Technology Resource: Leadership in the Information Age, Prentice Hall 2004
 • Henry C. Lucas, Jr., Information Technology. Strategic Decision Making for Managers, John Wiley & Sons, 2005

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO1 - Projekt, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

The examination of the course consists in individual assignments (3 ECTS) and a team project (4,5 ECTS). The final grade will be based upon the average grade of the individual assignments and the team project (report and presentation).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ICT/Systemvetenskap (SU)

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd