IX0394 Matematik /Basårskurs/ 24,0 hp

Mathematics

 • Utbildningsnivå

  Förberedande nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Studenten skall ges grundläggande förståelse för och färdigheter i den matematik, som krävs för att kunna tillgodogöra sig de matematikkurser, som ingår i högskole och civilingenjörsutbildningarna.

.

Kursens huvudsakliga innehåll

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

Delkurs 1 
Tal och numerisk räkning, formler, enheter.
Plan- och rymdgeometri, trigonometri i rätvinkliga trianglar. Algebra: Polynom, rationella uttryck, ekvationslösningar, linjära olikheter. Funktioner: Linjära funktioner, linjära ekvationssystem, polynomfunktioner, exponential- och potensfunktioner, potens- och logaritmlagar. Ekvationslösning. 
Delkurs 2 
Förändringshastigheter och derivator, kedjeregeln (inledning). Kurvor och derivator, extrempunkter, största och minsta värde. Aritmetiska och geometriska talföljder och summor. 
Delkurs 3 
Trigonometri: Triangelsatserna, formler och ekvationer, kurvor, derivator.
Delkurs 4 
Derivatan av ln-funktionen, derivatan av produkt och kvot, kedjeregeln. Primitiva funktioner och integraler, areaberäkning och andra tillämpningar

Behörighet

Matematik B från gymnasiet och allmän behörighet.

Litteratur

Björk m fl: Matematik 3000 kurs C och D, lärobok NV/TE, Natur och Kultur, ISBN 27-51002-6

Övningshäfte (institutionen)

Björk m fl: Formler och tabeller, Natur och Kultur, ISBN 27-72279-1

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN2 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN3 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN4 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkända tentamina (TEN1; 6 hp), (TEN2; 6 hp) och (TEN3; 6 hp), TEN4; 6 hp),
Dessutom kan det krävas godkända redovisningar, muntligt och/eller skriftligt, av valda uppgifter kontinuerligt under kursen.
Slutbetyg grundar sig på samtliga moment. Betygsskalan A - F.

Ges av

CBH/Ingenjörspedagogik

Examinator

Övrig information

Kursen ges för Tekniskt basår 60 hp vid ICT.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.