JP3310 Avancerad företagsmodellering: holistisk system- & mjukvarumodellering 8,0 hp

Advanced Enterprise Modeling: Holistic Systems & Software Modeling

Under det senaste decenniet har holistisk företagsmodellering (eng. enterprise architecture) vuxit till ett etablerat tillvägagångssätt för helhetshantering av system och programvara i en organisation. Enterprise architecture är modellbaserat, i den meningen att visuella beskrivningar av systemen och deras miljö utgör kärnan i tillvägagångssättet. Ett antal initiativ för EA har föreslagits, såsom Open Architecture Architecture Framework (TOGAF), Enterprise Architecture Planning (EAP), Zachman Framework, Intelligrid, Federal Enterprise Architecture (FEA) och de militära arkitekturramverken som DoDAF, MODAF och NAF. Vad som utgör en "bra" arkitekturmodell har hittills inte definierats ordentligt. Anledningen är att "godheten" hos en modell inte är en inneboende egenskap, utan beroende av det syfte som modellen är avsedd att fylla, dvs vilken typ av analyser den kommer att utsättas för. Om man exempelvis försöker använda en arkitekturmodell för att utvärdera ett systems prestanda skiljer sig informationen som krävs från modellen radikalt från fallet när modellen används för att utvärdera systemets interoperabilitet. 

Arkitekturanalys är tillämpningen av kriterier för bedömning av olika attribut på ett företags arkitekturmodeller. En undersökt egenskap kan till exempel vara cybersäkerheten för ett system och ett kriterium för bedömning av den här egenskapen kan vara "Om modellen av företaget har ett system för intrångsdetektering, då ger detta en högre säkerhetsnivå än om det inte finns ett sådant system.

Denna kurs fokuserar på företagsövergripande systemmodellering och specifikt arkitekturanalys av olika icke-funktionella krav.

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (8,0 hp)

 • Anmälningskod

  51471

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

Information för forskarstuderande om när kursen ges

Årligen, givet tillräckligt många intresserade

Lärandemål

Efter genomgången kurs är målet att deltagarna skall kunna:

 • Jämföra, välja samt motivera användandet av lämpliga metoder för modellering och analys av aspekter kring hanteringen av IT-system.
 • Modellera och analysera aspekter kring hanteringen av IT-system, t.ex. informationssäkerhet, modifierbarhet, interoperabilitet, IT-styrning, affärsnytta och mer generella arkitekturfrågor.
 • Presentera och diskutera modellerings- och analysresultat på ett vetenskapligt sätt.

Kursens huvudsakliga innehåll

Tidigare fick verksamheten i större företag stöd av ett antal från varandra avskilda IT system som alla utförde specifika uppgifter åt respektive verksamhetsdel, från processtyrning i realtid till administrativa funktioner som lönehantering och fakturering. För att på ett bättre sätt uppfylla kraven från verksamheten har dessa system utökats och integrerats till ett system i sin egen rätt, det verksamhetsövergripande IT-systemet. Givet denna historia består idag sådana verksamhetsövergripande IT-system av en mängd heterogena komponenter ihopkopplade av en likaledes brokig uppsättning av integrationsmekanismer. För att möjliggöra en rationell utveckling och design, där verksamhetens krav omsätts i tekniskt och ekonomiskt fördelaktiga IT-lösningar, krävs verksamhetsövergripande systemarkitekturmodeller (Enterprise Architecture på engelska) som ger en god helhetsförståelse.

Denna kurs syftar till att utveckla studenternas förståelse för och förmåga att använda enterprise architecture-modeller för att beskriva och designa kostnadseffektiva IT-portföljer med ett gott stöd för verksamheten som använder dem. 

Kursen består av, och examineras utifrån, en huvudsaklig projektuppgift.

Kursen innehåller följande kunskapsmoduler:

 • Verksamheters komplexitet.
 • Enterprise Architecture-modellering.
 • Enterprise Architecture-analys.

Kursupplägg

Detta är en seminariekurs inom området holistisk system- och mjukvarumodellering (företagsmodellering / företagsarkitektur – eng. enterprise modeling / enterprise architecture). Där varje seminarium kommer att fokusera på en specifik arkitekturmodellstyp och analysmetod, t.ex. ett seminarium om kvantitativ holistisk hotmodellering (cybersäkerhet) och ett annat seminarium om komplexitetsanalys med hjälp av DSMer (Design Structure Matrices).

Deltagarna kommer att göra en projektuppgift där de tillämpar resultat och metoder från aktuell forskning i ett industriellt sammanhang. En av de metoder som studeras i seminarieserien bör väljas som projektets fokus.

Behörighet

Litteratur

Marc Lankhorst et al., Enterprise Architecture at Work: Modelling, Communication and Analysis, 2ndedition, Springer, 2009.

Samt olika artiklar om ämnet, vilka bestäms tillsammans med eleverna under kursen beroende på vilka forskningsområden som ska behandlas.

Examination

 • EXA1 - Examination, 8,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

·      Aktiv seminarienärvaro vid minst 75 % av seminarierna

·      Godkänd projektuppgift

·      Godkänd presentation av projektarbetet

·     Godkänd skriftlig projektrapport

Ges av

EECS/Nätverk och systemteknik

Kontaktperson

Robert Lagerström

Examinator

Mathias Ekstedt <mekstedt@kth.se>

Robert Lagerström <robertl@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2018.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.