Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalKA102X Examensarbete inom kemiteknik, grundnivå 15,0 hpAdministrera Om kursen
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan KA102X (VT 2013–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen innehåller moment som planering av hur arbetet ska genomföras inom givna ramar, informationssökning och rapportskrivning samt kritisk bedömning av ett examensarbete inom kemi och kemiteknik.

Lärandemål

Examensarbetet bör ge den studerande inblick i ett aktuellt forsknings- eller utvecklingsprojekt i kemi och kemiteknik.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

- Kunna tillämpa relevanta kunskaper och färdigheter som förvärvats inom kemi och kemiteknik på ett givet problem
- Inom givna ramar, självständigt kunna analysera och diskutera frågeställningar och lösa större problem på grundnivå inom kemi och kemiteknik
- Reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras vetenskapliga resultat
- Kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling
- Utföra en avancerad litteratursökning
- Kunna dokumentera och presentera sitt arbete med krav på struktur, formalia och språkhantering

Kursupplägg

Undervisningsspråk: svenska

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet, samt Matematik E, Fysik B och Kemi A samt 120 hp inom civilingenjörsprogrammet i Kemivetenskap, eller motsvarande.

Utöver dessa krav krävs även:
Totalt ska minst 120 högskolepoäng vara avklarade, varav totalt 90 högskolepoäng från årskurs 1 och 2, varav minst 50 högskolepoäng från årskurs 1.

Studenten måste  ansöka om att få göra examensarbetet innan arbetet kan starta.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Litteraturen bestäms individuellt beroende på uppgiften. Vetenskapliga artiklar och textböcker på området. Kurslitteratur kan även föreslås av examinator eller handledare.

The literature is individually decided depending on the task. Scientific articles and textbooks in th field. Literature can also be proposed by the examiner or supervisor.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • XUPP - Examensuppgift, 15,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Relevant litteraturundersökning, skriftlig rapport, muntlig presentation och opposition på annat examensarbete på grundnivå.

Rapporten ska företrädesvis skrivas på svenska.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Henrik Kusar

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KA102X

Ges av

CBH/Skolövergripande

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd